HFD prövar inte mål om rättshjälp vid umgängesbegränsning

Socialnämnden i Södertälje kommun beslutade med stöd av 14 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, att begränsa en flickas umgänge med hennes mamma under en viss period. Flickan överklagade beslutet och ansökte i samband med det om rättshjälp. Förvaltningsrätten i Stockholm konstaterade att det av 7 § rättshjälpslagen framgår att rättshjälp får beviljas om den rättssökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och detta behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Enligt 8 § samma lag får rättshjälp beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten bidrar till kostnaderna. I förarbetena till rättshjälpslagen anges bland annat att den rättssökande inte kan anses ha behov av biträde om han eller hon själv kan ta till vara sina intressen. Vid denna bedömning ska ärendets svårighetsgrad ställas mot den rättssökandes personliga kv…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!