MÖD: Ingen villkorsändring för Swedavias flygverksamhet vid Arlanda

I november 2013 gav Mark- och miljödomstolen i Nacka, MMD, Swedavia AB tillstånd att bedriva flygplatsverksamhet enligt vissa föreskrivna villkor på Arlanda flygplats. I november 2014 fastställde MMD det aktuella villkoret i delvis förändrad form. I maj 2015 beslutade Högsta domstolen, HD, att inte bevilja prövningstillstånd, och domen vann laga kraft. Swedavia vände sig då till MMD, och menade bland annat att villkoret, i dess nuvarande lydelse, skulle äventyra bolagets möjligheter att uppnå riksdagens transportpolitiska mål genom en kraftig begränsning av lågfartstrafik. MMD konstaterade bland annat att villkor som det aktuella får upphävas eller mildras endast om det är uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt, eller om omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs påkallar en ändring. Domstolen underströk dock att ansökan om villkorets ändring eller upphävande skulle behandlas restriktivt. Domstolen ifrågasatte inte att det nuvarande villkoret medförde betydande svårigheter för Swedavias hantering av lågfartstrafik vid flygplatsen, men fann ändå inte att utredningen gav stöd för att villkoret var strängare än nödvändig…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!