Nämndordförande var obehörig – umgängesbeslut ”hade kunnat avvaktas”

Sedan ordföranden i en stadsområdesnämnd i Malmö beslutat att begränsa umgänget mellan en man och hans son, som bereds vård med stöd av 1 och 2 §§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, överklagade mannen till Förvaltningsrätten i Malmö. Beslutet hade fattats efter delegation med stöd av bestämmelsen om brådskande fall i 6 kap. 36 § kommunallagen, och domstolen hade bland annat att ta ställning till om ordföranden haft rätt att fatta beslutet på grund av att ärendet var så brådskande att nämndens avgörande inte kunde avvaktas. Förvaltningsrätten konstaterade att ett beslut om umgängesbegränsning – till skillnad från ett beslut om att inte röja den unges vistelseort som fattas i samband med omedelbart omhändertagande – typiskt sett inte kan anses vara av så brådskande karaktär att nämndens avgörande inte kan avvaktas. En bedömning ska dock ske från fall till fall. Förvaltningsrätten underströk vikten av att inte använda en delegerad beslutsordning i större utsträckning än vad som är motiverat. Eftersom brådskan som nämnden hänvisat till föranletts av att mannens ombud krävt att ett umgängesbeslut skulle fattas om…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!