HFD: Avsikt att lämna anbud i framtida upphandling räcker inte för talerätt vid överprövning

Kammarkollegiet genomförde en upphandling av IT-drift. Ett bolag som inte deltagit i upphandlingen ansökte om överprövning hos Förvaltningsrätten i Stockholm. Enligt bolaget hade kollegiet brutit mot lagen genom att upphandla ramavtalet för att löpa under totalt sju år – trots att ett ramavtal får löpa under längre tid än fyra år endast om det finns särskilda skäl. Förvaltningsrätten konstaterade att det var ostridigt att bolaget inte hade lämnat något anbud i upphandlingen och inte heller haft för avsikt att göra det. Mot bakgrund av detta ansåg förvaltningsrätten att bolaget inte kunde anses ha talerätt, och ansökan avvisades därför. Bolaget överklagade och invände att bolaget är att betrakta som leverantör. Förvaltningsrättens tolkning av leverantörsbegreppet var enligt bolaget felaktig och saknade stöd i tillämplig lagstiftning. Bolaget hade visserligen inte lämnat något anbud eller haft för avsikt att lämna anbud i upphandlingen, men hade däremot avsett att lämna anbud vid kommande upphandling. Eftersom bolaget är en leverantör som anser sig ha lidit eller kunnat komma att lida skada skulle bolagets ansökan tas upp till prövning i…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!