Skadestånd för upphandlingsfel preskriberat – HD prövar inte fallet

Uppsala kommun slöt i april 2013 ett avtal med ett bolag om utförande av markskötsel vid Skoklosters slott. Sedan det framkommit att kommunen ingått avtalet i strid med lagen om offentlig upphandling, LOU, väckte två bröder en skadeståndstalan mot kommunen vid Uppsala tingsrätt och begärde ersättning om knappt 700 000 kronor. Kommunen invände att talan var preskriberad enligt 16 kap. 21 § i den då gällande LOU eftersom talan hade väckts senare än ett år efter att det ifrågavarande avtalet hade slutits. Bröderna menade dock att det av EU-rätten följer att preskriptionstiden ska räknas från den tidpunkt då de fått kännedom om den otillåtna upphandlingen, vilket enligt dem skedde först i januari 2016, och att deras talan därför inte var preskriberad, oavsett lydelsen i den nämnda bestämmelsen. Enligt kommunen var EU-rätten överhuvudtaget inte tillämplig eftersom den aktuella upphandlingen inte föll inom det så kallade direktivstyrda området i dåvarande LOU. Tingsrätten konstaterade att bröderna inte hade åberopat någon bevisning till stöd för sitt påstående om att de fått kännedom om den…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!