MÖD river upp bygglov för redan uppfört vindkraftverk – fåglar och fladdermöss gör lokalisering olämplig

Byggnadsnämnden i Ronneby kommun beviljade i april 2009 tillstånd för uppförande av ett vindkraftverk. Beslutet överklagades av flera närboende till Länsstyrelsen i Blekinge, som i juli 2015 upphävde bygglovet och återförvisade ärendet till nämnden för ny handläggning och vidare utredning av förekomsten av fåglar och fladdermöss i området. Vid denna tidpunkt var vindkraftverket redan uppfört. Vindkraftverkets ägare överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen i Växjö, MMD. MMD biföll överklagandet och fastställde nämndens bygglovsbeslut. MMD framhöll att frågan var om det kunde anses ha tillkommit uppgifter om vindkraftverkets påverkan på fåglar och fladdermöss i området av sådan karaktär att uppgifterna hade avgörande betydelse för bygglovsprövningen. MMD menade att det inte framkommit att aktuella arter, fåglar och fladdermöss, har häckningsplatser eller kolonier på ett avstånd från vindkraftverket som står i strid med aktuella skyddsbestämmelser. MMD noterade även att dessa skyddsavstånd inte är fastställda utan endast tjänar som vägledning. MMD ansåg att inga omständigheter framkommit som innebar att grunderna för by…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!