Flygbolag vinner mot KO – reklamationsfrist på tre månader inte oskäligt

Konsumentombudsmannen, KO, väckte talan mot ett flygbolag vid Patent- och marknadsdomstolen, PMD, och yrkade att domstolen vid vite skulle förbjuda flygbolaget att i reseavtal i förhållande till konsument använda ett reklamationsvillkor som stadgar att reklamation ska ske inom tre månader från avslutad resa. KO konstaterade att tremånadersfristen visserligen översteg den frist på två månader som enligt praxis alltid ska anses utgöra skälig tid, men framhöll samtidigt att tidsfristen var för kort i förhållande till de konsumenter som, på grund av sina personliga förhållanden, har rätt att reklamera senare än tre månader efter hemkomsten. Flygbolaget motsatte sig yrkandet och hävdade att villkoret var förenligt med gällande rätt. PMD konstaterar nu att flygpassagerarförordningen – som bland annat stadgar att flygpassagerare som nekas ombordstigning har rätt till ekonomisk kompensation – inte reglerar preskriptionstiden för väckande av talan för att erhålla kompensation. Tidsfristen för väckande av talan ska istället f…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!