Bolag nekas tillstånd för täkt av naturgrus i Örebro

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län gav i december 2008 ett bolag tillstånd att på två fastigheter i Örebro kommun bedriva verksamhet avseende täkt av grus samt krossning av intransporterat bergmaterial. I november 2016 avslog dock miljöprövningsdelegationen en ansökan från bolaget om tillstånd till bland annat efterbehandling av utbruten täkt genom utfyllnad med rena schaktmassor så som jord och sten. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, MMD, prövade målet efter att bolaget överklagat. MMD konstaterade att bolaget i sin ansökan har uppgett att de massor som ska användas för efterbehandling är rena och att det – mot bakgrund av detta – inte finns någon risk för att efterbehandlingen skulle förorena grundvattnet. Eftersom bolaget enligt det nyttjanderättsavtal som slutits med fastighetsägaren är skyldig att fylla ut täktområdet till omgivande marknivå ansåg MMD att det finns ett anläggningsändamål med efterbehandlingen. Det är således enligt MMD:s mening inte fråga om ”kvittblivning av avfall”. MMD biföll därför bolagets överklagande på så sätt att tillstånd medgavs för att bedriva fortsatt verksamhet i form av hantering av införda massor. Länsstyrelsen överklagade till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, och anförde att MMD…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!