HD prövar inte tvist om bolagsöverlåtelse – affären hävs

År 2011 överläts delar av ett bolag som bedriver cateringverksamhet till ett annat bolag. Överlåtelsen skedde i två steg och enligt två avtal. Enligt det första avtalet, som upprättades i juli, överläts 50 procent av aktierna i cateringbolaget samt nyttjanderätten till bolagets inkråm för en köpeskilling om 1,25 miljoner kronor. I augusti upprättades ett andra avtal enligt vilket äganderätten till cateringbolagets egendom överläts, också mot en köpeskilling om 1,25 miljoner kronor. Köparen erlade betalning i enlighet med det första avtalet under hösten 2011 men tvist uppstod sedan i fråga om cateringbolaget hade fullföljt sina åtaganden enligt det första avtalet. Köparen väckte talan vid Stockholms tingsrätt och gjorde gällande att bolaget inte hade fått del av aktiebrev, inte hade införts i cateringbolagets aktiebok och inte heller hade fått tillgång till inkråmet. Avtalsbrottet var hävningsgrundande enligt köparen, som mot den bakgrunden krävde att köpeskillingen enligt det första avtalet skulle återgå. I genkäromål krävde cateringbolaget å sin sida att köparen skulle förklaras skyldig at…


Du ser nu enbart en del av hela artikeln, vill du ta del av hela materialet (inkl. målnummer, instans och det underliggande avgörandet)?

Testa gratis i 14 dagar genom att fylla i dina uppgifter nedan och få tillgång till över 40 000 olika artiklar och domar. Klicka här för att läsa mer om våra olika produkter.

 

Ja, jag vill ansöka om ett gratis testkonto!