Frukostseminarier för dig som arbetar med juridiska frågor

Våra välkända föreläsare ger dig information om juridiska nyheter samt analyser inom ditt specifika rättsområde. Vi bjuder på frukost kl. 08:00-08:30. Respektive seminarium pågår kl. 08:30-10:00. Antalet platser är begränsat – säkra din plats redan idag! Du väljer själv om du vill delta på plats i Stockholm eller medverka via länk (Skype for business).

 

Kalendarium för våren 2018:

 

22 februari: Formella och informella insolvensförfaranden i svensk rätt

Blendow Lexnova Frukostseminarium Hans Renman 2018

Vad skall göras när ett bolag får problem med likviditeten och antalet förfallna skulder blir fler och fler? Ska bolaget försöka hitta en utomrättslig lösning? Vilka är fördelarna och nackdelarna med en sådan lösning? Om en utomrättslig lösning inte är möjlig står valet mellan företagsrekonstruktion eller konkurs, men hur ska det valet göras?

Under detta seminarium ger Hans Renman, advokat vid Hamilton Advokatbyrå och en av de ledande insolvensjuristerna i Sverige, praktiska exempel kring insolvensförfaranden.

– Risken för straffansvar för bolagsledningen
– Maximering av tillgångarnas värde (begränsning av ekonomiska skadeverkningar av bolagets ekonomiska problem)
– Risken för personligt betalningsansvar för bolagsledningen
– Skatterättsliga frågor
– Sakrättslig ogiltighet
– Återvinning

Kostnad: 2 290 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business).

 

21 mars: Blockhyra – möjligheter och begränsningar

BlendowLexnovaFrukostseminarium_RuneThomsson_2018

Vilka fördelar och nackdelar finns med blockhyresavtal? Vilka risker finns med avtalsformen? Under detta seminarium får du konkreta exempel som du kan använda dig av i praktiken. Föreläsare är Rune Thomsson, både före detta chefsjurist hos Fastighetsägarna och hyresråd vid Hyresnämnden i Stockholm samt hovrättsråd vid Svea hovrätt.

– Fördelar och nackdelar med blockhyresavtal
– Risker med upplåtelseformen
– Konkreta exempel på hur vissa avtalsbestämmelser kan utformas

Kostnad: 1 490 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business).

 

11 april: HD och revisorns skadeståndsskyldighet

600x300 Blendow Lexnova frukostseminarium Erik Nerep

Kan revisorn i ett aktiebolag bli skadeståndsskyldig mot bolagsstyrelsen? I december 2017 kom en ny dom från Högsta domstolen, som utvecklade tidigare praxis. På Blendow Lexnova frukostseminarium diskuterar professor Erik Nerep de praktiska implikationerna av domen, och reder ut omfattningen av revisorns skadeståndsskyldighet gentemot bolagets styrelseledamöter. Sitter du i bolagsstyrelsen, är du revisor eller intresserad av bolagsrättsliga frågor i allmänhet? Säkerställ att du vet vad som gäller på Blendow Lexnova frukostseminarium.

Kostnad: 1 490 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business).

 

18 april: Var går gränsen mellan tillåtna och otillåtna lägenhetsändringar?

BlendowLexnovaFrukostseminarium_RuneThomsson_2018

Att en hyresgäst går över gränsen och gör otillåtna ändringar i lägenheten kan bli dyrt, inte bara för hyresgästen utan även för hyresvärden. Dåligt utförda arbeten kan leda till omfattande skador som sedan måste åtgärdas – men var går gränsen för vad hyresvärden får tåla? Utifrån relevant praxis går Rune Thomsson igenom vilka ändringar en bostadshyresgäst får och inte får göra i lägenheten, samt vilka åtgärder hyresvärden kan vidta om reglerna åsidosätts.

– Vilka ändringar får bostadshyresgästen utföra?
– Vilka åtgärder får en hyresgäst vidta när hyresgästen bryter mot reglerna?

Kostnad: 1 490 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business).

 

19 april: Att undvika onödigt dåligt utfall vid tvist – praktisk riskminimering för processande ombud

Blendow Lexnova Frukostseminarium Bengt Bolin 2018

Tvisten är ett faktum och din klient positionerar sig inför en kommande rättegång. Som part och huvudman baserar klienten till stor del sin inställning på det underlag du som ombud presenterar. Eftersom det är klientens tid och pengar som står på spel så är det klientens risk, och den kan vara större eller mindre beroende på hur man agerar. Hur kan du minimera risken för att tvisten får ett onödigt dåligt utfall för din huvudman?

Missa inte när Bengt Bolin, Delägare vid advokatfirman Lindahl, går igenom några konkreta systematiska åtgärder för dig som ombud att vidta i det inledande stadiet av tvisten, i syfte att minska klientens risker så långt det är möjligt.

– Att utvärdera motpartens inställning
– Att utvärdera tvist och bevisning m.m.
– Att kontrollera utvärderingen

Kostnad: 1 490 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business).

 

26 april: Sanktionsavgifterna och styrelsen  – riskhantering i finansiella bolag

600x300 Blendow Lexnova frukostseminarium Cecilia Salaj Wennerholm Apriori

Som ytterst ansvarig för hela verksamheten har styrelsen i ett finansiellt företag stöd av ett antal kontrollfunktioner som rapporterar om risker och status på regelefterlevnad. Vid bolagets regelöverträdelser riskerar styrelseledamöterna – utöver skadeståndsansvar enligt aktiebolagslagen – nu även kraftiga personliga sanktionsavgifter. I vilka lägen är det nödvändigt att som styrelseledamot ta egna initiativ för att kunna anses ha agerat tillräckligt aktivt för att identifiera och hantera en potentiell brist inom verksamheten? Missa inte Blendow Lexnova frukostseminarium där Advokat Cecilia Salaj Wennerholm går igenom reglerna för styrelseansvar i finansiella företag och ger konkreta tips på hur styrelseledamöterna kan skydda sig mot de nya sanktionsavgifterna – avgifter som det inte går att ta en sedvanlig ansvarsförsäkring mot.

Kostnad: 1 490 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business).

 

27 april: En digital strategi för byrån – skapa värde med digitaliseringen som verktyg

600x300 Blendow Lexnova frukostseminarium Charlotta Kronblad

Hur ser förutsättningarna att bedriva affärer ut i en digital juristbransch? Digitaliseringen påverkar just nu alla branscher, och juristbranschen är inte undantagen. ”Det handlar inte bara om att digitaliseras, utan om att hitta modeller och strategier som skapar värde för företaget” Det menar Charlotta Kronblad, doktorand på Chalmers tekniska högskola inriktad mot digitaliseringen av juristbranschen, tidigare jurist på bland annat Mannheimer Swartling och Volvo Group. På Blendow Lexnova frukostseminarium analyserar hon bland annat utvecklingens risker och möjligheter, samt ger en rad praktiska tips kring vad man bör fundera på när man skapar en digital strategi för byrån. Hur väl hänger ert bolag med i den digitala utvecklingen?

Kostnad: 1 490 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business).

9 maj: Skäligt omplaceringserbjudande

Blendow Lexnova Frukostseminarium Jonas Wiberg 2018

Både vid arbetsbrist och vid en eventuell uppsägning på grund av personliga skäl kan det bli aktuellt med en omplacering innan arbetsgivaren kan säga upp arbetstagaren. Men hur ser skyldigheterna att undersöka möjligheten till omplacering egentligen ut för arbetsgivaren, och vad är ett skäligt omplaceringserbjudande? På Lexnovas frukostseminarium reder Jonas Wiberg, advokat vid DLA Piper, ut några av dessa svåra frågor.

På agendan:

– När blir det aktuellt med en omplacering?
– Behöver arbetsgivaren omplacera en arbetstagare som eventuellt kan sägas på grund av personliga skäl?
– Hur förhåller sig reglerna om turordning (sist in – först ut) i förhållande till omplacering?
– Vad skall arbetsgivaren tänka på vid en omplaceringsutredning?
– Vad skall ett skäligt omplaceringserbjudande innehålla?
– Vad är ett oskäligt omplaceringserbjudande, dvs. när kan arbetstagaren tacka nej.

Kostnad: 1 490 kr exkl. moms. Frukostseminariet äger rum centralt i Stockholm. Du väljer själv om du vill delta på plats eller via länk (Skype for business).

 

Varmt välkommen!

 

Villkor:
Angivna priser är exkl. moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.