ALLMÄNNA VILLKOR – BLENDOW LEXNOVA

§1 OM AVTALET

Detta avtal gäller mellan kunden och Blendow Group för anslutning till Blendow Lexnovas tjänster.

§2 TJÄNSTEN

Tjänsterna utgörs dels av juridisk nyhetsbevakning och dels av en juridisk internetdatabas samt därmed tillhörande tjänster. Vid köp av Lexnova 360 ingår även möjlighet att delta på 4 st frukostseminarier/år, se särskilda villkor.

§3 ANVÄNDNING

3.1 Kunden har för enskilt bruk rätt att nyttja den information som presenteras på Blendow Lexnovas hemsida, www.lexnova.se, och i e-postutskicken.

3.2 Informationen får i övrigt återges endast efter överenskommelse med Blendow Group samt med beaktande av Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och Personuppgiftslag (1998:204).

3.3 Inloggningskoderna är personliga och kunden äger ej rätt att lämna ut koderna till annan.

3.4 Blendow Group har rätt att registrera samt föra statistik över kundens användning av tjänsten.

3.5 Blendow Group använder så kallade cookies på sin hemsida. Om kunden inte samtycker till användandet av cookies kan kunden begränsa användandet av cookies i sin webbläsare. Kunden står då risken för att vissa tjänster på hemsidan inte fungerar korrekt. Om kunden inte har begränsat användandet av cookies i sin webbläsare anses kunden ha samtyckt till att cookies används på Blendow Lexnovas hemsida.

§4 ABONNEMANGETS GILTIGHETSPERIOD

Abonnemanget gäller i tolv (12) månader om inte annat har avtalats.

§5 FÖRLÄNGNING OCH UPPSÄGNING

5.1 Om inte annat har avtalats förlängs abonnemanget automatiskt med ytterligare tolv (12) månader då den innevarande abonnemangsperioden upphör. Senast två (2) månader innan avtalet går ut ska kunden informeras om att avtalet kommer att förlängas om inte kunden säger upp avtalet.

5.2 I det fall kunden ej vill förlänga sitt abonnemang måste denne säga upp abonnemanget senast 30 dagar innan den innevarande abonnemangsperiodens utgång. Uppsägning skall ske via e-post till avbokning@lexnova.se eller via rekommenderat brev.

§6 PRIS OCH BETALNING

6.1 Priset för tjänsten framgår av orderbekräftelsen som skickas till kunden efter genomförd beställning. Priserna som anges är alltid exklusive moms.

6.2 Vid automatisk förlängning gäller det vid den nya avtalsperiodens början det för tjänsten ordinarie priset. Om prishöjningen innebär att priset höjts med mer än tjugo (20) procent jämfört med tidigare avtalsperiod ska kunden särskilt informeras därom.

6.3 Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%.

§7 TEKNISKT UNDERHÅLL

Blendow Group förbehåller sig rätten att utföra databastekniska åtgärder vid behov. Om åtgärderna innebär olägenheter för kunderna skall åtgärderna i första hand utföras under nattetid. Information om planerade åtgärder publiceras på hemsidan (lexnova.se).

§8 MISSBRUK OCH KONKURRERANDE VERKSAMHET

8.1 Blendow Group förbehåller sig rätten att stänga av en kund som brukar tjänsten i strid med avtalet, exempelvis genom att dela ut sina behörighetskoder till annan eller genom att otillåtet göra material framtaget av Blendow Group tillgängligt för allmänheten.

8.2 Blendow Group förbehåller sig rätten att neka abonnemang, liksom att säga upp abonnemangsavtal till omedelbart upphörande, till personer som direkt eller indirekt bedriver med Blendow Group konkurrerande verksamhet.

§9 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter och tekniska lösningar för tjänsten är Blendow Groups egendom. Kunden får inte utnyttja tjänstens innehåll till något annat än vad avtalet tillåter.

§10 ANSVARSBEGRÄNSNING

Blendow Group åtar sig inget ansvar för eventuella fel, brister eller dröjsmål i tjänsten. Under inga omständigheter utgår ersättning till kund för indirekt skada t.ex. förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i kunds rörelse, hinder att uppfylla pliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtalet.

§11 FORCE MAJEURE

Blendow Group kan inte hållas ansvarig för skada eller avtalsbrott på grund av omständigheter som Blendow Group inte råder över, t.ex. sabotage, dataintrång, eldsvåda, arbetskonflikt, naturkatastrof, politiska beslut etc.

§12 ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR

Dessa avtalsvillkor gäller tills vidare och kan ändras i samband med ny beställningsperiod av tjänsten. Blendow Group förbehåller sig även rätten att vid behov, under pågående avtalsperiod ändra villkoren utan föregående godkännande från kunden. Detta kan komma att ske vid t.ex. lagändringar. Är ändringarna av väsentlig betydelse för kunden kommer kunden att informeras därom.

De allmänna villkoren ändrades senast 2015-11-18.

§13 TVIST

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras vid allmän domstol. Tvisten skall avgöras enligt svensk lag i svensk domstol.

SÄRSKILDA VILLKOR BLENDOW LEXNOVA INDICIUM

§1 OM AVTALEN

Mellan kunden och Blendow Group gäller följande villkor, utöver de allmänna villkoren för anslutning till Blendow Lexnova, för tjänsten Blendow Lexnova Indicium.

§2 Blendow Lexnova Indicium

2.1 Blendow Lexnova Indicium är en sökhjälp för kunden att hitta relevant material. Med sökning avses en ren juridisk informationsutredning, inte en rättsutredning.

2.2 Blendow Group åtar sig inget ansvar för eventuella fel, brister eller dröjsmål i Blendow Lexnova Indicium. Under inga omständigheter utgår ersättning för indirekt skada t.ex. förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtalet.

SÄRSKILDA VILLKOR LEXNOVA360

§1 OM AVTALEN

Mellan kunden och Blendow Group gäller följande villkor, utöver de allmänna villkoren för anslutning till Blendow Lexnova, för tjänsten Lexnova 360.

§2 Lexnova 360

2.1 Lexnova 360 innebär att kunden förutom de digitala tjänsterna även har möjlighet att delta på 4 st frukostseminarier/år.

2.2 Om kunden trots anmälan uteblir från frukostseminariet har kunden förverkat sin rätt att delta.

2.3 Kunden har möjlighet att lämna över sin plats till en kollega, genom att skicka e-post till info@lexnova.se och ange kollegans namn samt kursdatum.

§3 Ansvarsbegränsning

3.1 Blendow Group har rätt att ändra datum för frukostseminarierna genom att meddela kursdeltagarna minst 10 dagar innan kurstillfället.

3.2 Blendow Group åtar sig inget ansvar för eventuella fel, brister eller dröjsmål i Lexnova 360. Under inga omständigheter utgår ersättning för indirekt skada t.ex. förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtalet.

3.3 Blendow Group kan inte hållas ansvarig för skada eller avtalsbrott på grund av omständigheter som Blendow Group inte råder över, t.ex. sabotage, dataintrång, eldsvåda, arbetskonflikt, naturkatastrof, politiska beslut etc. Detta gäller även om föreläsarna skulle bli sjuk.