Lexnova seminarier

Träffa landets främsta juridikexperter som uppdaterar dig på rättsutvecklingen i ett tidseffektivt format.

Dagvattenhantering och miljökvalitetsnormer

Förtätning och ökad hårdgörning, såsom asfaltering av ytor, innebär att trycket på en effektivare dagvattenhantering ökat, och fortsätter att öka. Detta i kombination med de skärpta bestämmelserna i 5 kap 4 § miljöbalken med koppling till miljökvalitetsnormer och icke-försämrings och äventyrande förbudet medför att behovet att känna till och tillämpa bestämmelser som kan användas för reglering av dagvattenutsläpp ökat.

Johanna Lindqvist
Har sedan 2009 arbetat som jurist inom miljörättsområdet, inledningsvis som föredragande på Miljööverdomstolen (2009-2011). Därefter har hon arbetat som bitr... Mer…

Vid detta fördjupade liveseminarium om dagvatten och miljökvalitetsnormer går Johanna Lindqvist vid Agnes Advokatbyrå in på djupet i dessa frågor. Syftet med seminariet är att genom praktiska exempel och aktuella rättsfall redovisa hur lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken och plan- och bygglagstiftningen kan användas. Fokus på kursen blir framförallt på möjligheten att reglera dagvatten i de allmänna bestämmelserna och genom planbestämmelser. 

Ur innehållet

  • Kommunens ansvar för att miljökvalitetsnormerna följs vid planläggning och beslutsfattande 
  • Vad innebär icke-försämrings och äventyrande förbudet i 5 kap 4 § miljöbalken i praktiken? 
  • Vilka möjligheter finns att reglera dagvatten genom planbestämmelser? 
  • Vilka krav kan ställas i ABVA på brukarens anläggning för dagvatten? 
  • Hur kan dagvattenutsläpp hanteras genom tillsyn enligt miljöbalken? 


Datum
Tisdag 10 november
Tid
11.30—13.00
Plats
online
Delta online
Det går även att delta via live-länk
Pris
2 990,00 kr

Allmänna bokningsvillkor Angivna priser är exklusive moms. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om 60 kronor samt dröjsmålsränta om 9,5%. Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att byta lokal, ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.