Fastighetsbildningslagen och dess förenlighet med egendomsskyddet