Straffrätt

Rättsområden

Urval av experter

Henrik Olsson Lilja
Advokat och delägare vid advokatbyrån Olsson Lilja Advokater
Frida Wallin
Advokat och delägare vid advokatbyrån Block Advokater

Nyheter (33367)

HD: Påtaglig brutalitet och hänsynslöshet grund för att rubricera misshandel ’synnerligen grov’

Det avgörande för rubriceringen är att gärningen orsakat kvinnan synnerligt lidande och att mannen visat synnerlig hänsynslöshet, och inte att den föranlett någon svår bestående kroppsskada. Det skriver Högsta domstolen som omrubricerar en grov misshandel till ’synnerligen grov’ och skärper straffet för en 35-årig man till sex års fängelse.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

HD: Påtaglig brutalitet och hänsynslöshet grund för att rubricera misshandel ’synnerligen grov’

Det avgörande för rubriceringen är att gärningen orsakat kvinnan synnerligt lidande och att mannen visat synnerlig hänsynslöshet, och inte att den föranlett någon svår bestående kroppsskada. Det skriver Högsta domstolen som omrubricerar en grov misshandel till ’synnerligen grov’ och skärper straffet för en 35-årig man till sex års fängelse.

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffrätt

Play (51)

Ny lag om hemlig dataavläsning

Vad innebär hemlig dataavläsning i praktiken? När får dataavläsning användas och vilka är förutsättningarna för det? Lagen om hemlig dataavläsning tillkom för att få ytterligare åtgärder för att be...

Tillfällig sinnesförvirring

Går det att utläsa en oskriven ansvarsfrihetsgrund gällande tillfällig sinnesförvirring eller finns det någon annan möjlighet att avgränsa det straffrättsliga ansvaret vid dessa situationer? Högsta...

Nya prejudikat från HD vintern 2020

Nya prejudikat om "snatterigränsen", åldersresning och skadeståndsnivåer för kränkning samt sveda och värk vid oaktsam våldtäkt. Den viktigaste domen i avsnittet handlar om tillämpningen av skyddst...

Advokat – utbildningsintyg

Höstens prejudikat 2019 från HD

Det har under hösten meddelats flera intressanta straffrättsliga och straffprocessuella prejudikat från HD. Martin Borgeke går igenom och redovisar det viktigaste i de olika avgörandena. Målet "Den...

Advokat – utbildningsintyg

Brottsbalkens preskriptionsregler

Det finns olika skäl bakom bestämmelserna om preskription. Generellt är det så att angelägenheten att bestraffa ett brott blir mindre ju äldre brottet är. Jack Ågren går igenom de två huvudformerna...

Fördelar och nackdelar med kronvittnen?

Riksdagen röstade nyligen om att utreda ett system med kronvittnen. Vad talar egentligen för eller emot att tillåta kronvittnen? Är det nu dags att även Sverige, likt andra stater, inför ett sådant system? Jack Ågren ringar in huvudargumenten och pekar på att det finns en hel del oklarheter som måste redas ut.

Ny praxis om "Nya samtyckeslagen"

Ett antal domar har avkunnats med stöd av den nya samtyckeslagen. Frida Wallin går igenom den nya bestämmelsen om oaktsam våldtäkt och hur domstolarna har resonerat.

Slopad straffrabatt för unga myndiga

Regeringens utredning om att slopa straffrabatten för unga brottslingar från 18 upp till 21 år innebär att även 18-åringar kan komma att dömas till livstids fängelse. Regeringen vill att den straff...

HD:s avgöranden från höstsessionen

Här får du en grundlig genomgång av höstens HD-prejudikat av före detta justitierådet Martin Borgeke. Domen om de nya reglerna för målsägandebiträde i högre rätt innebär förändringar för såväl åkla...

Advokat – utbildningsintyg

Förberedelse till brott

Det kan ibland vara svårt att avgöra om rekvisiten för straffbar förberedelse till brott är uppfyllda eller inte. Särskilt gäller detta förberedelse som omfattar viss befattning med farliga hjälpme...

Sakframställan

Johan Eriksson går igenom hur han använder sakframställan vid förberedelsen av sina mål. Sakframställningen är viktig för försvaret då den visar "min sida av saken". Tanken är att få domaren att ti...

Gripande, anhållande och häktning

Frida Wallin tar upp något av det mest ingripande en människa kan råka ut för, nämligen frihetsberövanden. I en tid där den grova brottsligheten kryper allt längre ner i åldrarna och behovet av att...

Beaktande av den tilltalades låga ålder

Det här avsnittet handlar om hur det vid påföljdsbestämningen ska beaktas att den tilltalade var ung, dvs. ännu inte hade fyllt 21 år när brottet begicks. Martin Borgeke går igenom hur ungdomsreduk...

Hovrättsprocessen

I det här avsnittet går Johan Eriksson igenom sina tankar om hur man bör gå tillväga för att vinna framgång i hovrätten med utgångspunkt i EMR (En modernare rättegång). Har det blivit lättare eller...

Billighetsskäl och påföljdseftergift

I det här avsnittet går Borgeke igenom de s.k. billighetsskäl som från och med den 1 januari 1989 finns i 29 kapitlet 5§ BrB. Billighetsskälen har stor betydelse vid påföljdsbestämningen, både vid ...

Underlåtenhet

I detta avsnitt går Jack Ågren igenom underlåtenhet i strafflagstiftningen. Som bekant innehåller strafflagstiftningen både förbud och påbud. Många brott är konstruerade som förbud med innebörd att...

Advokatens roll vid polisförhör.

I det här avsnittet tar Johan Eriksson upp advokatens roll vid polisförhör. Eriksson går igenom att man innan förhöret bör göra en rättslig plan och vilka delar den bör innehålla. Därefter går Erik...

Expertkommentarer (124)

Rätten att få sina rättigheter upplästa

Vad innebär det för försvaret om den misstänkte inte informerats om sina rättigheter när hen delgetts misstanke om brott? Kan förhören ändå användas som bevisning? Henrik Olsson Lilja diskuterar konsekvenserna med hänsyn till uttalanden från Europadomstolen och ny lagstiftning.

Seminarier (2)