Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Referat finns ej

Instans
Kammarrätterna
Lagrum
EG-domstolens dom i mål C-16/00, Cibo Participations SA mot Directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais, REG 2001, s. I-6663