Allmänna villkor/köpevillkor Blendow Lexnova

Gällande fr.o.m. 2024-01-11 och tills vidare.

1. Allmänt

1.1. Parter: Blendow Lexnova är en del av Blendow Group AB (556744–7858) (”Blendow Group”). Detta avtal gäller mellan Kund/Användare och Blendow Group för användning av eller anslutning till Blendow Lexnovas ”Tjänster”.

1.2. Definitioner
Kund: Företag, organisation eller fysisk person som identifieras genom ett organisationsnummer eller personnummer.
Användare: Den fysiska person som nyttjar Tjänsterna.
Tjänster: Lexnova Nyheter, Lexnova Expertkommentarer, Lexnova Praxis, Lexnova Play, Webbinarie abonnemang live och on-demand samt Live-webbinarier. Enhet: Stationär dator, bärbar dator, läsplatta, mobiltelefon eller annan teknisk utrustning som kan användas för nyttjande av Tjänsterna.

1.3. Uppdatering av Tjänsterna
Blendow Lexnova förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, ändra, eller ta bort hela eller delar av innehållet i Tjänsterna.

2. Upplåtelse och rättigheter

2.1. Samtliga rättigheter till Tjänsterna och dessas innehåll, inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, som tillhandahålls av Blendow Lexnova tillhör Blendow Group.

2.2. Innehållet i Tjänsterna får citeras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag. Vid citering måste källan tydligt anges.

2.3. Publicering, reproduktion eller överföring av hela eller delar av innehållet från Tjänsterna utan tillstånd från rättighetsinnehavaren är förbjudet, med undantag för lagring på enhet eller utskrift för personligt bruk. Tjänsterna får inte användas på sådant sätt att rättighetsinnehavaren kan drabbas av olägenhet eller skada.

3. Användning av Tjänsterna

3.1. Inloggningsuppgifter till Tjänsterna är personliga och Kund/Användare äger inte rätt att lämna ut eller göra dessa uppgifter tillgängliga för annan.

3.2. Blendow Lexnova har rätt att föra statistik över användning för internt bruk över Kunds/Användares bruk av Tjänsterna.

3.3. Kund/Användare har rätt att vara inloggad på maximalt två (2) Enheter samtidigt. Licens samt inloggningsuppgifter är personliga och får ej delas mellan Kunder/Användare.

3.4. Blendow Group får utan föregående varning stänga av Kund/Användare som brukar Tjänsterna i strid med dessa Allmänna villkor.

3.5. Blendow Group förbehåller sig rätten att neka till att ingå avtal och/eller säga upp avtal till omedelbart upphörande om Kund/Användare direkt eller indirekt bedriver med Blendow Lexnova konkurrerande verksamhet.

3.6. Genom att använda Blendow Lexnovas Tjänster samtycker Kund/Användare till att erhålla nyhetsbevakningar, nyhetsbrev och andra automatiska utskick. Vill Kund/Användare inte motta nyhetsbevakningar, nyhetsbrev eller andra automatiska utskick kan Kund/Användare avregistrera sig från ytterligare utskick via en länk i respektive e-postmeddelande.

4. Personuppgiftshantering

4.1. I och med att Kund/Användare brukar Tjänsterna kommer Blendow Group att behandla Kundens/Användarens personuppgifter. Mer information om hur Blendow Group behandlar personuppgifter finns i Blendow Groups integritetsskyddspolicy.
Länk till policyn

4.2. Blendow Lexnova använder så kallade cookies på sina webbplatser. Genom att besöka dessa samtycker Kund/Användare till användningen av cookies. Om Kund/Användare inte samtycker till att cookies används kan Kund/Användare stänga av cookies i sin webbläsares säkerhetsinställningar. Om cookies stängs av kan dock funktionaliteten på Blendow Lexnovas webbplatser komma att begränsas.

5. Villkor för köp av Blendow Lexnovas Tjänster

Vid köp av någon av Blendow Lexnova Tjänster gäller de allmänna villkor som uppställs i samband med köpet.

6. Information om Blendow Lexnovas abonnemangstjänster

6.1. En beställning av Blendow Lexnovas abonnemangstjänster är bindande och ej avbokningsbar, om inte annat avtalats.

6.2. Köp av abonnemangstjänst ger Kund/Användare tillgång till aktuell Tjänst med en bindningstid om minimum tolv (12) månader, om inte annat avtalats.

Om inte annat avtalats förlängs abonnemanget automatiskt med ytterligare tolv (12) månader när innevarande abonnemangsperiod upphör.

Kund/Användare som inte vill förlänga sitt abonnemang måste säga upp abonnemanget senast trettioett (31) dagar före innevarande abonnemangsperiods utgång. Uppsägning måste ske skriftligen via e-post till [email protected]. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.

6.3. Vid abonnemangsköp av Lexnova Expertkommentar respektive Lexnova Play, Webbinarie abonnemang och Lexnova Praxis får Kund/Användare obegränsad åtkomst till samtliga kommentarer, avsnitt, webbinarier live och on-demand respektive Praxis-paket inom det område och för den tidsperiod som abonnemanget omfattar.


7. Information om styckesköp

7.1. Vid styckesköp av Lexnova Play-avsnitt, Lexnova Expertkommentar respektive Lexnova Live webbinarium on-demand får Kund/Användare åtkomst till endast det/den enstaka avsnitt, kommentar respektive Webbinarie abonnemang on-demand som köpet avser. Kund/Användare har rätt att nyttja materialet i sex (6) månader från beställning om inte annat har avtalats.

7.2. Köp av Webbinarie abonnemanget är inte avbokningsbart. Vid avbokning kommer Kund/Användare att debiteras fullt pris. Bokning kan kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Blendow Lexnova förbehåller sig rätten att ställa in, eller flytta fram ett seminarium. Om ett webbinarium live ställs in har Kund/Användare rätt till återbetalning.

8. Utbildningstimmar och intyg

8.1. Lexnova Play följer Sveriges Advokatsamfunds riktlinjer för e-learning. Kund/Användare kan tillgodogöra sig sex (6) utbildningstimmar genom nyttjande av Lexnova Play.

8.1.1. Webbinarie abonnemanget följer Sveriges Advokatsamfundets riktlinjer för lärarledd utbildning. Kund/Användare kan tillgodogöra sig sex (6) utbildningstimmar genom nyttjande av abonnemanget.

8.1.2. Önskar Kund/Användare köpa ytterligare 6 h utbildning till utbildning tillkommer en kostnad 8 000 kr per utbildning och per Kund/användare.

8.1.3. För att tillgodoräkna sig utbildningstimmar för Lexnova Play ska Kund/Användare med godkänt resultat genomföra det kunskapstest som tillhör aktuellt avsnitt.

8.1.4. Vid ansökan om utbildningsintyg för Lexnova Play eller Webbinarie abonnemang utfärdas intyg om maximalt 6 timmar utbildningstid per 12-månadersabonnemang, om inget annat är skriftligt avtalat. För Webbinarie abonnemang (ej gamla Talk Light) utfärdas max 3 x 6 timmars utbildningsintyg per 12-månadersabonnemang, om inget annat är skriftligt avtalat."

8.1.5. Ansökan ska göras via e-post till. Blendow Lexnova strävar efter att utfärda utbildningsintyg och skicka till Kund/Användare via e-post inom fem (5) arbetsdagar efter mottagen ansökan.

8.2. Särskilt om Webbinarium Live
Blendow Lexnova kan i marknadsföringssyfte att komma att producera kostnadsfria live-webbinarier.

9. Pris och betalning

9.1. Priset för abonnemanget framgår av orderbekräftelsen. Priser som anges är alltid exklusive moms.

9.1.1. Vid automatisk förlängning gäller det vid den nya avtalsperiodens början då ordinarie priset för Tjänsten. Om eventuell prishöjning innebär att priset höjs med mer än tjugo (20) % jämfört med tidigare avtalsperiod ska Kund/Användare särskilt informeras härom.

9.1.2. Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor trettioett (31) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår en påminnelseavgift om 60 kronor, dröjsmålsränta (referensränta+9,5%) i enlighet med lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader med mera (inkassokostnadslagen). Blendow Lexnova har även rätt att kräva Kund/Användare på ersättning för upprättande av kravbrev, amorteringsplan och förseningsersättning i enlighet med reglerna i lag (1981:739).

9.1.3. Om Kund/Användare är i dröjsmål med betalning har Blendow Lexnova rätt att hålla inne tillhandahållandet av aktuell Tjänst till dess att det förfallna beloppet betalats till fullo. Vid innehållande av Tjänst på grund av Kunds/Användares försenade eller uteblivna betalning äger inte Kund/Användare rätt till återbetalning av redan erlagd betalning eller kompensation för den period som Tjänst inte har tillhandahållits.

Kund/Användare äger inte rätt att innehålla betalning av en faktura mot bakgrund av kvittningsanspråk, genkäromål eller krav på prisavdrag.

10. Ändring av Allmänna villkor/köpevillkor

Dessa Allmänna villkor/köpevillkor gäller tills vidare. Blendow Lexnova förbehåller sig dock rätten att, vid behov, under pågående avtalsperiod justera villkoren utan föregående godkännande från Kund/Användare. Detta kan komma att ske vid till exempel lagändringar.

11. Särskilt om kostnadsfria provkonton etc.

Dessa Allmänna villkor gäller även för kostnadsfria provkonton, eller motsvarande, avseende samtliga Blendow Lexnovas Tjänster.

12. Ansvarsbegränsning

12.1. Den information som förmedlas genom Tjänsterna är av allmän karaktär och Blendow Lexnova ikläder sig inte något rådgivaransvar i förhållande till Kund/Användare. Blendow Lexnova arbetar aktivt för att de uppgifter som tillhandahålls genom Tjänsterna är korrekta, men kan inte garantera detta. Information som tillhandahålls av Blendow Lexnova via Tjänsterna förmedlas utan ansvarsåtagande avseende uppgifternas äkthet eller fullständighet.

12.2. Blendow Lexnova ansvarar på intet sätt för eventuella fel och/eller brister i information som tillhandahålls genom Tjänsterna eller som på annat sätt förmedlas av Blendow Lexnova – till exempel, men inte uteslutande – i e-postutskick och vid kontakt med anställda hos Blendow Group. Kund/Användare som agerar utifrån information tillhandahållen av Blendow Lexnova gör det på egen risk. Blendow Group åtar sig inget ansvar för kostnad, förlust eller anspråk som lidits av eller som riktats mot Kund/Användare till följd av omständigheter som kan härledas till Blendow Lexnova eller Blendow Group.

12.3. Under inga omständigheter utgår ersättning för förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man, utebliven nytta av avtalet eller liknande händelser eller kostnader som uppstått för att begränsa sådan skada.

13. Force majeure

Blendow Lexnova kan inte hållas ansvarig för skada eller avtalsbrott på grund av omständigheter som Blendow Lexnova inte råder över, till exempel sabotage, dataintrång, eldsvåda, arbetskonflikt, naturkatastrof etc.

14. Kunds/Användares skadeståndsskyldighet

Om Kund/Användare företar handlingar i syfte att försämra Blendow Lexnovas Tjänster, förstöra Blendow Lexnovas renommé, eller gör sig skyldig till liknande missbruk, har Blendow Group rätt att, vid sidan av att stänga av Kund/Användare, erhålla skadestånd från Kund/Användare motsvarande ett prisbasbelopp enligt Lag (1962:381) om allmän försäkring, eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till. Eventuell ersättning ska som huvudregel beräknas utifrån Blendow Lexnovas positiva kontraktsintresse.

15. Tvist

Tvister hänförliga till dessa Allmänna villkor ska prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska vara tillämplig på tvisten.