Allmänna villkor för Lexnovas tjänster

1. Allmänt

1.1 Blendow Lexnova är en del av Blendow Group AB (556744-7858) (”Blendow Group”).
Detta avtal gäller mellan ”Användare” (”Kund” eller ”Besökare”) och Blendow Group för användning av eller anslutning till Blendow Lexnovas ”Tjänster”.

1.2 Definitioner
Kund: Användare av betaltjänster respektive kostnadsfria provkonton.
Besökare: Person som besöker Blendow Lexnovas webbplatser.
Expert: Person som anlitats för att föreläsa eller skriva analyser för Blendow Group AB.
Enhet: Dator, surfplatta, mobiltelefon eller annan teknisk utrustning som kan användas för nyttjande av Blendow Lexnovas Tjänster.

Tjänster:

  • Blendow Lexnova Nyheter: Omvärldsbevakning och nyhetssammanfattningar av domar, beslut och förarbeten samt nya lagar och lagändringar i utvalda rättsområden i skriftlig digital form.
  • Lexnova Praxis: Digitala handböcker inom olika rättsområden. Baseras på tjänsten Lexnova Nyheter.
  • Blendow Lexnova Expertkommentarer: Juridiska expertanalyser inom ett flertal rättsområden i skriftlig digital form.
  • Lexnova Play: Juridiska expertanalyser inom ett flertal rättsområden via webb-tv.
  • Blendow Lexnova Talk/Lexnova Talk Light: Webbinarier live inom ett flertal rättsområden, live eller on demand.

1.3 Uppdatering etc. av Tjänsterna
Blendow Lexnova förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera, ändra, eller ta bort hela eller delar av innehållet i Tjänsterna. Blendow Lexnova förbehåller sig även rätten att byta Expert när som helst under avtalsperioden.

2. Upplåtelse och rättigheter

2.1 Samtliga rättigheter till Tjänsterna och dess innehåll, inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, som tillhandahålls av Blendow Lexnova tillhör Blendow Group.

2.2 Innehållet i Tjänsterna får citeras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag. Vid citering måste källan tydligt anges.

2.3 Publicering, reproduktion eller överföring av hela eller en del av innehållet från Tjänsterna utan tillstånd från rättighetsinnehavaren är förbjudet, med undantag för lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Tjänsterna får inte användas på sådant sätt att rättighetsinnehavaren kan drabbas av olägenhet eller skada.

3. Användning av Tjänsterna

3.1 Inloggningsuppgifter till Tjänsterna är personliga och Användare/Kund äger inte rätt att lämna ut eller göra dessa uppgifter tillgängliga för annan.

3.2 Blendow Group har rätt att registrera samt för internt bruk föra statistik över Användares/Kunds bruk av Tjänsterna.

3.3 Användare/Kund har rätt att använda Tjänsterna på maximalt tre (3) Enheter samtidigt. Blendow Group kan från tid till annan bestämma vilka Enheter Användare/Kund är behörig att använda för att nyttja Tjänsterna.

3.4 Blendow Group får utan föregående varning stänga av Användare/Kund som brukar Tjänsterna i strid med dessa Allmänna villkor.

3.5 Blendow Group förbehåller sig rätten att neka till att ingå avtal och/eller säga upp avtal till omedelbart upphörande om Användare/Kund direkt eller indirekt bedriver med Blendow Lexnova konkurrerande verksamhet.

4. Användares/Kunds skadeståndsskyldighet

4.1 Om Användare/Kund företar handlingar i syfte att försämra Blendow Lexnovas Tjänster, förstöra Blendow Lexnovas renommé, eller liknande missbruk, har Blendow Group rätt att, vid sidan av att stänga av Användare/Kund, erhålla skadestånd från Användare motsvarande ett prisbasbelopp enligt Lag (1962:381) om allmän försäkring, eller om skadan är större än så, det belopp som skadan beräknas till. Eventuell ersättning ska som huvudregel beräknas utifrån Blendow Lexnovas positiva kontraktsintresse.

5. Anti-spampolicy

5.1 Blendow Lexnova tar avstånd från så kallad spam. Användare av Tjänsterna kan få e-post rörande order, betalning, eller annan kommunikation som Användaren/Kunden initierat, samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden som kan vara av intresse för Användaren/Kunden.

5.2 Genom att använda Blendow Lexnovas Tjänster samtycker Användaren/Kunden till att erhålla nyhetsbevakningar och nyhetsbrev. Vill Användaren/Kunden inte motta nyhetsbevakningar, nyhetsbrev eller andra automatiska utskick kan Användaren/Kunden avregistrera sig från fler utskick via en länk i e-postmeddelandet.

6. Personuppgiftshantering

6.1 I och med att Användaren/Kunden brukar Tjänsterna kommer Blendow Group att behandla Användarens/Kundens personuppgifter. Mer information om hur Blendow Group behandlar personuppgifter finns i Blendow Groups integritetsskyddspolicy.

6.2 Blendow Lexnova använder så kallade cookies på sina webbplatser. Genom att använda dessa webbplatser anses Besökare/Kund ha samtyckt till användandet av cookies. Om Besökare/Kund inte samtycker till att cookies används kan Besökare/Kund stänga av cookies i sin webbläsares säkerhetsinställningar. Om cookies stängs av kan dock funktionaliteten på Blendow Lexnovas webbplatser komma att begränsas.

7. Villkor för köp av Blendow Lexnovas tjänster

7.1 Vid köp av någon av Blendow Groups betaltjänster gäller de allmänna villkor som uppställs i samband med köpet.

7.2 En beställning av Blendow Lexnovas Tjänster är bindande, om inte annat har avtalats.

7.3 Särskilt om abonnemangstjänster

7.3.1 Rätten att utnyttja Blendow Lexnovas abonnemangstjänster gäller i tolv (12) månader efter beställning om inte annat har avtalats.
Om inte annat avtalats förlängs abonnemanget automatiskt med ytterligare tolv (12) månader när innevarande abonnemangsperiod upphör. Senast två (2) månader innan abonnemangsperioden går ut ska Kunden informeras om att abonnemanget kommer att förlängas om Kunden inte säger upp avtalet.
Kund som inte vill förlänga sitt abonnemang måste säga upp abonnemanget senast trettioen (31) dagar före innevarande abonnemangsperiods utgång.
Uppsägning måste ske skriftligen via e-post till [email protected].

7.3.2 Vid abonnemangsköp av Lexnova Expertkommentar respektive Lexnova Play får Kund obegränsad åtkomst till samtliga Expertkommentarer respektive Lexnova Play-avsnitt inom det område och för den tidsperiod som abonnemanget omfattar.

7.3.3 Vid abonnemangsköp av Lexnova Talk / Talk Light får Kund åtkomst till avtalat antal seminarier live och on demand inom det område och för den tidsperiod som abonnemanget omfattar i mån av plats. Kund avropar själv aktuella seminarier inom avtalad tidsperiod för nyttjande av tjänst. Avbokning av avropat seminarietillfälle skall ske minst tjugofyra (24) timmar före eventet för att tillfälle ej ska anses förbrukat.

7.4 Särskilt om styckesköp


7.4.1 Vid styckesköp av Lexnova Play-avsnitt, Lexnova Expertkommentar respektive Lexnova Webbinarium får Kund åtkomst till endast det enstaka avsnitt, kommentar respektive webbinarium som köpet avser. Kund har rätt att nyttja materialet i sex (6) månader från beställning om inte annat har avtalats.

7.4.2 Vid köp av Lexnova Seminarium: Bokningen är inte återbetalningsbar. Vid avbokning kommer kunden att debiteras fullt pris. Platsen kan alltid kostnadsfritt överlåtas till en kollega. Vi förbehåller oss rätten att ställa in, eller flytta fram ett seminarium, vid föreläsarens förhinder eller vid för lågt deltagarantal. Besked om inställt seminarium på grund av för lågt deltagarantal lämnas senast fjorton dagar innan seminarietillfället. Ställs ett seminarium in har du rätt att återfå betald seminarieavgift.

8 Särskilt om Lexnova Play – utbildningstimmar och intyg

8.1 Lexnova Play följer Sveriges advokatsamfunds riktlinjer för e-learning.

8.2 Användare/Kund som vill nyttja möjligheten att tillgodoräkna sig utbildningstimmar via Lexnova Play ska genomföra kunskapstest tillhörande respektive avsnitt. Vid godkänt kunskapstest ska Kund kontakta Blendow Lexnova på [email protected] och begära utbildningsintyg.

8.3 Blendow Lexnova strävar efter att utfärda intyg för godkänt kunskapstest och skicka till Kunden via e-post inom fem (5) arbetsdagar.

8.4 Vid kunds ansökan om utbildningsintyg utfärdas intyg om maximalt 6 timmar utbildningstid per 12-månadersabonnemang, om inget annat är skriftligt avtalat, förutsatt att kunskapsfrågor är avklarade.

9. Pris och betalning

9.1 Priset för Tjänsten framgår av orderbekräftelsen som skickas till Kunden efter genomförd beställning. Priser som anges är alltid exklusive moms.

9.2 Vid automatisk förlängning gäller det vid den nya avtalsperiodens början då ordinarie priset för Tjänsten.
Om eventuell prishöjning innebär att priset höjs med mer än tjugo (20) % jämfört med tidigare avtalsperiod ska Kunden särskilt informeras härom.

9.3 Om inte annat anges ska betalning ske i förskott mot faktura med betalningsvillkor trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodag utgår påminnelseavgift om sextio (60) kronor samt dröjsmåls-ränta om 8,0 %.

10. Ändring av Allmänna villkor/köpevillkor

Dessa Allmänna villkor/köpevillkor gäller tills vidare. Blendow Group förbehåller sig dock rätten att, vid behov, under pågående avtalsperiod justera villkoren utan föregående godkännande från Kunden. Detta kan komma att ske vid till exempel lagändringar.

11. Särskilt om kostnadsfria provkonton etc.

Dessa Allmänna villkor gäller även för kostnadsfria provkonton, eller motsvarande, avseende samtliga Blendow Lexnovas Tjänster.

12. Ansvarsbegränsning

12.1 Den information som förmedlas genom Tjänsterna är av allmän karaktär och Blendow Lexnova ikläder sig inte något rådgivaransvar i förhållande till Kund/Användare. Blendow Lexnova arbetar aktivt för att de uppgifter som tillhandahålls genom Tjänsterna är korrekta, men kan inte garantera detta.
Information som tillhandahålls av Blendow Lexnova via Tjänsterna förmedlas utan ansvarsåtagande avseende uppgifternas äkthet eller fullständighet.

12.2 Blendow Lexnova ansvarar på intet sätt för eventuella fel och/eller brister i information som tillhandahålls genom Tjänsterna eller som på annat sätt förmedlas av Blendow Lexnova – till exempel, men inte uteslutande – i e-postutskick och vid kontakt med anställda hos Blendow Group. Kund/Användare som agerar utifrån information tillhandahållen av Blendow Lexnova gör det på egen risk. Blendow Group åtar sig inget ansvar för kostnad, förlust eller anspråk som lidits av eller som riktats mot Kund/Användare till följd av omständigheter som kan härledas till Blendow Lexnova eller Blendow Group.

12.3 Under inga omständigheter utgår ersättning för förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man, utebliven nytta av avtalet eller liknande händelser eller kostnader som uppstått för att begränsa sådan skada.

13. Force majeure

Blendow Lexnova kan inte hållas ansvarig för skada eller avtalsbrott på grund av omständigheter som Blendow Lexnova inte råder över, till exempel sabotage, dataintrång, eldsvåda, arbetskonflikt, naturkatastrof etc.

14. Tvist

Tvister hänförliga till dessa Allmänna villkor ska prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska vara tillämplig på tvisten.