Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Covidkarantän och barnets bästa till trots – sjuksköterska måste flytta

Trots upprepade rättelseanmaningar har kvinnan fortsatt att betala hyran för sent. Att hon vid flera tillfällen fått sätta sig i karantän på grund av covidsymtom, fått ansträngd ekonomi efter en separation och att hennes son riskerar att bli hemlös gör inte att kontraktet förlängs – inte heller att hon nu har en god arbetssituation och enligt egen uppgift nu kommer att betala hyran i tid.

En kvinna hyr sedan maj 2020 en trerummare i Bromma, men nu har värden sagt upp hyresavtalet till upphörande den 31 december 2021 och begärt att avtalet inte ska förlängas och att kvinnan ska åläggas att flytta. Som grund anför värden att septemberhyran för 2021 betalats 41 dagar för sent och oktoberhyran 11 dagar för sent, samt att det även föreligger tre långa förseningar på över en månad för hyrorna i december 2020, respektive januari och mars 2021. Efter att anmodan om rättelse skickats tillkom ytterligare fyra drygt månadslånga förseningar. Kvinnan har enligt värden fått många chanser och anmaningar, utan att rättelse vidtagits – och fråga är om ett så pass allvarligt åsidosättande att hyresförhållandet inte bör förlängas.

Hyresnämnden biföll också värdens begäran, och ålade kvinnan att flytta. Utöver det nämnden anfört konstaterade nämnden att kvinnan inte medverkat i ärendet och följaktligen inte lämnat några förklaringar till förseningarna som kan läggas till grund för en bedömning av hennes framtida vilja och förmåga att betala sin hyra i tid. Vid sådana förhållanden fann nämnden det visat att kvinnan åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att hyresavtalet inte ska förlängas. Att det numera inte föreligger någon hyresskuld medförde ingen annan bedömning.

Kvinnan överklagade till Svea hovrätt, och yrkade att hyresnämndens beslut skulle undanröjas och målet återförvisas. I andra hand begärde hon att hyresvärdens talan ska avslås. Dessutom yrkade hon uppskov med eventuell flytt till juli 2022. Hyresvärden medgav dock inget uppskov och framhöll att kvinna nu har en hyresskuld på knappt 18 000 kronor avseende januari–mars 2022.

I hovrätten har kvinnan tillagt att hon haft befogad anledning att tror att hon uppfyllde värdens krav i fråga om att betala hyran och trodde att nämndens förhandling var ”ett misstag”. Hennes förmåga att betala hyran har inte blivit utredd av nämnden, även om värden haft den informationen. Att hon varit sen med hyran flertalet gånger beror på olyckliga omständigheter. Hon är utbildad specialistsjuksköterska och arbetade på Karolinska Universitetssjukhuset när pandemin bröt ut år 2020. Hon behövde vara hemma i karantän vid flera tillfällen på grund av egna och familjemedlemmars covidsymtom, och hennes ekonomi blev ännu mer ansträngd efter att ha separerat från sin sons pappa. Skulle hon nu förlora lägenheten är risken stor att de skulle bli bostadslösa, vilket skulle få stora konsekvenser för sonen. Numera jobbar hon som konsult på ett vårdbolag, och har ett uppdrag fram till årsskiftet 2022/2023. Hennes ekonomi och arbetssituation är mycket god, och kan enligt egen uppgift förväntas betala hyran i tid framöver.

Hovrätten finner inte skäl att återförvisa målet, och instämmer i hyresnämndens bedömning att kvinnan åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet ”som utgångspunkt” bör upphöra. Betalningsförsummelserna är så allvarliga att det, även med beaktande av hennes rätt till respekt för sitt hem samt barnets bästa, finns tillräckligt starka skäl för att hyresavtalet ska upphöra. Hovrätten bedömer alltså att hyresavtalets upphörande står i rimlig proportion till det åsidosättande som kvinnan gjort sig skyldig till. Även uppskovsyrkandet avslås, och kvinnan är därför skyldig att flytta genast.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Bostadshyra - förlängning

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig