Jack Ågren

Jack Ågren

Docent i straffrätt

Jack Ågren är docent och universitetslektor i straffrätt vid Juridicum, Stockholms universitet. Han disputerade år 2013 med avhandlingen Billighetsskälen i BrB 29:5 – berättigande och betydelse vid påföljdsbestämning. Han är författare till ett flertal juridiska artiklar och remissyttranden och har undervisat i straffrätt vid flera universitet och högskolor. Han har varit ledamot i doktorandrådet, forskningsutskottet och institutionsstyrelsen vid Juridicum. Jack har också medverkat i press, radio och TV, och är medlem i Svenska Kriminalistföreningen.


Play

Brottsbegreppet

Vilka förutsättningar ska vara uppfyllda för att en gärning ska utgöra ett brott? Går det att uppställa en struktur för hur prövningen lä...