Carl Lebeck

Carl Lebeck

Doktorand vid Stockholms universitet

Doktorand i offentlig rätt vid Stockholms universitet. Har utöver jur. kand. även mastersexamina i juridik från Oxford University och Harvard Law School.

Har flerårig erfarenhet av undervisning i offentlighet- och sekretess, och forskning och undervisning kring EU-rätten och skyddet för grundläggande rättigheter. Författare till boken EU-stadgan om grundläggande rättigheter: en introduktion, Studentlitteratur, från 2013.

Expertkommentarer