Mattias Nilsson

Mattias Nilsson

Advokat, White & Case

Advokat i White & Case processgrupp

Kursföreståndare för specialkursen i Svensk och internationell
skiljemannarätt på juristlinjen vid Stockholms universitet

Undervisar i avtalsrätt, kontraktsrätt, entreprenadrätt,
fastighetsrätt och skiljemannarätt vid Stockholms universitet

Undervisar även vid bland annat KTH, Högskolan i Gävle,
Folkuniversitetet samt på kurser för verksamma jurister och byggbolag.

 

Publikationer:

Till minnet av Södra Roslags tingsrätt (redaktör)

Juridiken – En introduktion till rättsvetenskapen (Jure förlag)

Europarätten
– En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen (Jure förlag)

Forumshopping, behörighetstvister och parallella processer. Om
skiljeavtal med undantagsklausuler – särskilt i entreprenadavtal (JT 2007/08 s
733)

Olycksfall i arbetet eller en skiljedomsovänlig praxis? – En
kommentar om svensk domsrätt vid klander av skiljedom (JT 2005/06 s 913)

Play