Tor Dunér

Tor Dunér

Advokat och delägare vid Next Advokater

Advokat, delägare och en av grundarna av Next Advokater. Tidigare verksam som bank- och bolagsjurist på Swedbank och inom Nordeakoncernen. Har under ca 20 år arbetat med compliance/regelefterlevnad och regulatoriska frågor inom den finansiella sektorn. Ansvarar för området bank och finans på Next Advokater och biträder löpande flera företag som står under Finansinspektionens tillsyn. 

Expertkommentarer

Ledningens ansvar i finansiella bolag

Hur ska styrelse och VD i ett finansiellt bolag agera för att minska risken för personligt ansvar? Dunér behandlar skadeståndsansvaret och det administrativa ansvaret för den fysiska personen, beroende på typ av finansiellt företag.

Ändringar i lagen om betaltjänster

Dunér behandlar nya betaltjänstlagen, som trädde i kraft den 1 maj 2018 för att implementera EU:s andra betaltjänstdirektiv, PSD2. Bland annat ges leverantörer av betaltjänster tillgång till betalkonton och betalkontotjänster.

Seminarier