Frågan om brukningsvärd jordbruksmark är ständigt aktuell

Praxis kring brukningsvärd mark har förändrats de senaste åren genom ett antal avgöranden i Mark- och miljööverdomstolen. Med Blendow Lexnovas heltäckande bevakning håller du full koll på rättsutvecklingen.

Frågan om brukningsvärd jordbruksmark är ständigt aktuell

Nyligen ändrade Mark- och miljööverdomstolen ett avgörande i underinstansen där mark som av Jordbruksverket tilldelats en åkermarksklassificering fem på en tiogradig skala ansågs utgöra brukningsvärd jordbruksmark. Läs mer om avgörandet här

Detta innebar att byggandet av ett par småbostadshus i Lund stoppades. Och det är bara ett av flera husprojekt som gått i stöpet på grund av att marken ansetts utgöra brukningsvärd jordbruksmark och för att husen inte tillgodosett ett väsentligt samhällsintresse.  

Frågan om att undvika allt för stort beroende av andra länder har knappast blivit mindre aktuell i dessa tider av höjda livsmedelspriser och kriget i Ukraina. Det framgår redan av förarbetena att domstolarna ska beakta att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet. Syftet med skyddsbestämmelsen för den brukningsvärda jordbruksmarken är att säkerställa en långsiktig hushållning.

Få en genomgång av de senaste årens rättsliga utveckling när det gäller brukningsvärd jordbruksmark i Johan Larssons expertkommentar för Blendow Lexnova. Du hittar den här.