Hur påverkas arbetsrätten i ekonomiskt osäkra tider?

I tider av ekonomisk osäkerhet och omvandling står många arbetsgivare inför utmaningen att anpassa sin verksamhet till de nya förutsättningarna. Driftinskränkningar och omorganiseringar kan bli nödvändiga åtgärder för att säkra företagets överlevnad. I detta blogginlägg ska vi utforska hur arbetsrätten påverkas av sådana åtgärder.

Hur påverkas arbetsrätten i ekonomiskt osäkra tider?

Driftinskränkning och omorganisering

Driftinskränkning innebär att en arbetsgivare minskar verksamhetens omfattning, vilket ofta leder till nedskärningar i personalstyrkan. Omorganisering å andra sidan, handlar om att ändra i verksamhetens struktur, vilket kan innebära både omlokaliseringar och ändringar i arbetsuppgifter för de anställda. Båda dessa åtgärder är resultat av en strävan att göra verksamheten mer effektiv och ekonomiskt hållbar.

Arbetsrättens roll

Arbetsrätten i Sverige är utformad för att skydda både arbetsgivare och arbetstagare. I ekonomiskt svåra tider är det viktigt att ändå fortsätta följa arbetsrättsliga regler och kollektivavtal. Lagar som ofta blir relevanta i dessa sammanhang inkluderar:

  • Lagen om anställningsskydd (LAS):

Denna lag reglerar anställningens upphörande, inklusive uppsägning på grund av arbetsbrist. LAS fastställer principen om turordning, vilket innebär att de som har varit anställda längst är sist att sägas upp.

  • Medbestämmandelagen (MBL):

Enligt MBL måste arbetsgivare förhandla med de fackliga organisationerna innan större förändringar genomförs. Detta inkluderar driftinskränkningar och omorganisationer.

  • Lagen om företagsrekonstruktion:

I situationer där ett företag är i ekonomisk kris kan denna lag tillämpas för att försöka rädda verksamheten och därigenom också arbetstillfällen.

Hur kan arbetsgivare navigera dessa utmaningar?

För arbetsgivare är kommunikation och transparens nyckelfaktorer. Det är viktigt att tidigt involvera både medarbetare och deras fackliga representanter i processen. Här är några steg arbetsgivare kan ta:

1. Förberedelser och planering:

Analysera verksamhetens behov och utforma en tydlig plan.

2. Förhandling och dialog:

Följ lagens krav på förhandling med fackliga organisationer och sträva efter att hitta gemensamma lösningar.

3. Stöd och omplacering:

Erbjud stöd till de anställda som berörs, till exempel genom omplacering inom företaget eller hjälp med att hitta nytt arbete.

Missa inte webbinariet

Under ett webbinarium den 25 april delar Dino Kalamujic och Johan Sundberg från edpLaw med sig av sina praktiska erfarenheter och tips för genomförande av en driftinskränkning eller en omorganisation. Förutom turordningsreglerna och reglerna om omplaceringsutredning i LAS kommer de även att diskutera vad det s.k. treundantaget innebär och motpartens möjlighet att ifrågasätta arbetsgivarens bedömning. Dessutom hur huvudavtalet påverkar en arbetsbristförhandling samt praxis från Arbetsdomstolen. Anmäl dig till webbinariet för att få värdefulla insikter och praktiska tips!

Anmäl dig här