Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kameraövervakning av personal som byter om – överträdelse av dataskyddsförordningen

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg måste betala 350 000 kronor i sanktionsavgift. Integritetsskyddsmyndigheten fastställer att kameraövervakning dygnet runt i vagnhallar på åtta brandstationer av anställda i en integritetskänslig situation innebär en överträdelse av dataskyddsförordningen.

kameraövervakning

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) mottog klagomål om att Direktionen för Räddningstjänsten bedriver kameraövervakning i vagnhallarna där ombyte pågår på åtta brandstationer. Tillsynen inleddes i syfte att granska om några överträdelser har skett av dataskyddsförordningen.  

Kamerabevakningen pågick mellan mars-april 2015 och maj 2021. 

Räddningstjänsten anförde att syftet med bevakningen är att underlätta för arbetsledningen och vara mer effektiv vid larm respektive att säkerställa den fysiska säkerheten på brandstationen. Effektivitet var viktig för att verksamheten skulle kunna utföras i linje med 1 kap. 3 § i lagen om skydd mot olyckor.

Det har uppgetts att det saknas andra mindre integritetskänsligt sätt att uppnå samma effektivitet. På en annan brandstation där det inte skett någon automatisk kamerabevakning av plats för ombyte uppgavs ledningsförmågan och effektiviteten vid utryckningen ha påverkats negativt i jämförelse med stationerna som hade kamerabevakning.   

Som laglig grund för bevakningen angav räddningstjänsten att den är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt art. 6.1 e i dataskyddsförordningen. IMY gör bedömningen att personalen på arbetsplatsen befinner sig i en beroendeställning och övervakas i integritetskänsliga situationer. I situationer när anställda av effektivitetsskäl befunnit sig på ombytesplatsen helt utan kläder ökar intrånget för den enskilde. Mot bakgrund av Räddningstjänstens särskilda uppdrag och kravet på effektivitet bedömer IMY att det ändock föreligger laglig grund. 

Utöver att personuppgiftsbehandlingen ska vara laglig måste den också uppfylla kravet i art. 5.1 a på att vara korrekt. I bedömningen av korrekthet menar IMY att en intresseavvägning bör göras mellan motstridiga intressen. Ett av ändamålen med bevakningen är närvarokontroll. IMY menar att det i princip är otillåtet men att det i Räddningstjänstens fall kan anses vara tillåtet.   

Vidare har det framgått att även ljud upptas i samband med kamerabevakning i syfte att kunna kommunicera med larmpersonalen. IMY konstaterar att det visserligen är särskilt integritetskänsligt men att det faktum att en lampa på kameran aktiveras i samband med avlyssningen minskar intrånget något, vilket gör avlyssningen vid larm tillåten. 

IMY betonar att i fråga om integritetskänslig information ställs det generellt högre krav på skyddsåtgärder. Exempelvis i form av avskärmning av platsen för ombytet. Närvarokriteriet kan uppfyllas genom upptagning av personalens huvud. Det har dock inte framgått att Räddningstjänsten vidtagit några sådana åtgärder. 

Mot bakgrund av detta drar IMY slutsatsen att de anställdas intresse väger tyngre. Bevakningen som utförts är oskälig i förhållande till de anställda och står i strid med principen om korrekthet. 

Av art. 5.1 c framgår att personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålet. Kamerabevakningen har skett dygnet runt trots att Räddningstjänsten anfört att det endast är nödvändigt vid larm. Av den anledningen konstaterar IMY att bevakningen är en alltför omfattande behandling av personuppgifter i förhållande till ändamålen och står i strid med principen om uppgiftsminimering. 

Enligt art. 32.1 ska en personuppgiftsansvarig vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställda en lämplig säkerhetsnivå. Vidare ska den personuppgiftsansvarige enligt art. 32.4 också vidta åtgärder för att säkerställa att personuppgifter behandlas enligt instruktioner. Enligt Räddningstjänsten har bevakningen skett utan riktlinjer för i vilka situationer behörig personal har haft till tillgång till kamerabevakningen i realtid. I samband med avsaknad av riktlinjer finns en risk för att de som hanterat kameraövervakningen gått utöver vad som är nödvändigt och tillåtet. IMY konstaterar mot bakgrund av detta att Räddningstjänsten har agerat i strid med art. 32.1 och 32.4 i dataskyddsförordningen.  

IMY påför en sanktionsavgift enligt nationella regler och bestämmer den mot bakgrund av försvårande omständigheter i form av beroendeförhållandet, den långa övervakningstiden och den integritetskänsliga situationen till 350 000 kronor.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Personuppgifter och integritet, Ordning och säkerhet, Övrig europeisk rätt, Arbetsmiljö