Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Verifiera nekas muntlig förhandling i målet om att radera hälsouppgifter

Företaget Verifiera som strider med Integritetsskyddsmyndigeten om att fortsätta publicera känsliga personuppgifter nekas muntlig förhandling i förvaltningsrätten.

Verifiera nekas muntlig förhandling i målet om att radera hälsouppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, stoppade i september förra året företaget Verifieras bakgrundskontroller som tar sikte på hälsouppgifter och inte anses ha ett journalistiskt ändamål. Bolaget skulle inom två månader ha rensat denna del av sin söktjänst med 210 000 domar från uppgifter om tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. Detta trots att bolaget har ett utgivningsbevis.

Beslutet var det första i sitt slag. IMY stödde sig på 1 kap. 20 § första stycket 2 YGL enligt vilken bestämmelserna i YGL inte hindrar att det i lag meddelas föreskrifter om förbud mot offentliggörande av personuppgifter om bland annat hälsa.

IMY konstaterade att den uppgiftssamling som Verifiera tillhandahåller är resultatet av en omfattande insamling av rättsliga avgöranden i psykiatrimål och LVM-mål som innehåller mycket integritetskänslig information. Insamlingen sker utan bedömning av vilken relevans det enskilda avgörandet har för t.ex. den allmänna debatten eller granskande journalistik. Resultatet är en uppgiftssamling över alla som sedan år 2008 varit föremål för tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk.

Denna del av uppgiftssamlingen hade, slog myndigheten fast, inte skydd enligt YGL, vilket innebär att undantaget i 1 kap. 7 § första stycket dataskyddslagen inte är tillämpligt på behandlingen.

Nästa fråga som IMY hade att bedöma var om undantaget för journalistiska ändamål i 1 kap. 7 § andra stycket dataskyddslagen är tillämpligt på behandlingen. Verifiera uppger att man är en nyhetsbyrå avseende bland annat research och bakgrundskontromen men IMY konstaterade att det förhållandet att en hemsida innehåller vissa publiceringar med ett journalistiskt ändamål inte innebär att alla publiceringar på den hemsidan ska anses ha ett journalistiskt ändamål. Undantaget ansågs inte tillämpligt.

Verifiera slapp sanktionsavgift men ålades att inom två månader ha rensat sin söktjänst med 210 000 domar från uppgifter om tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. Åtgärderna ska ha vidtagits senast åtta veckor efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Verifiera överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm. Där begärde företaget att det skulles hållas en muntlig förhandling.

Förfarandet i förvaltningsrätten är som huvudregel skriftligt. Muntlig förhandling ska dock hållas om den enskilde begär det och förhandlingen inte är uppenbart obehövlig. Detta framgår av 9 § förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Som exempel på när muntlig förhandling kan vara uppenbart obehövlig anges, konstaterar förvaltningsrätten i sitt beslut, i förarbetena att det kan vara fallet i mål som endast rör rättsfrågor, om dessa frågor lämpligare kan belysas genom skriftväxling (prop. 2017/18:279 s. 55).

Som skäl för att förvaltningsrätten ska hålla muntlig förhandling angav Verifiera AB att målet gäller frågor om principiellt viktiga rättsfrågor om inskränkningar i svensk grundlag och att utgången i målet har enorm betydelse även för andra databaser med utgivningsbevis.

Förvaltningsrätten bedömer dock att målet huvudsakligen rör rättsfrågor, som lämpligare kan belysas genom skriftväxling. Muntlig förhandling är därför uppenbart obehövlig. Yrkandet ska mot den bakgrunden avslås.

Den skriftliga handläggningen är, enligt uppgift till Blendow Lexnova, nu avslutad. Det innebär att målet nu i praktiken är redo att avgöras. Någon tid för dom finns dock ännu inte.

Instans
Förvaltningsrätterna
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess, Hälso- och sjukvårdsrätt, Fri rörlighet, Övrig arbetsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig