Henrik Malmberg

Henrik Malmberg

Advokat/Senior associate vid Agnes Advokatbyrå

Henrik Malmberg arbetar idag som advokat på Agnes advokatbyrå och företräder bl.a. verksamhetsutövare i mål om tillstånd till vattenverksamhet och omprövning av sådana tillstånd. Han har tidigare arbetat som jurist på bl.a. Kammarkollegiet och Naturvårdsverket och har lång erfarenhet av tillstånds- och omprövningar av vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet. Som jurist på Kammarkollegiet företrädde han även staten i mål om ersättning med anledning av beslut enligt miljöbalken som på olika sätt begränsar markägarens rådighet över sin fastighet, t.ex. beslut om bildande av naturreservat.

Expertkommentarer

Webbinarier on-demand

  • Webbinarium on-demand

Skydd av vattentäkter

Behovet av att skydda dricksvattentäkter har blivit allt viktigare i takt med klimatförändringarna och den ökade vattenanvändningen. I bö...