Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Brommafastighet sätts under tvångsförvaltning

En fastighet i Bromma har sedan åtta år tillbaka varit under tvångsförvaltning på grund av den medialt uppmärksammade hyresvärdens oförmåga att sköta förvaltningen på ett bra sätt. Relationen med hyresgästerna har kantats av personliga konflikter och en oacceptabel bevakning från värdens sida. Fastigheten ska nu fortsatt tvångsförvaltas.

Brommafastighet sätts under tvångsförvaltning

Fastigheten Finnskogen 3 ligger i Bromma och ägs av Stockholms kommun med Förebyggare N & B Fastighets AB som inskriven tomträttsinnehavare. Det sjutton lägenheter stora hyreshuset som är uppfört på fastigheten ägs ensamt av en kvinna som även är ställföreträdare för Förebyggare AB. 

Kvinnan har tidigare figurerat i sammanhang där hennes hyresfastigheter satts under tvångsförvaltning på grund av stora brister i förvaltningen. 

Hyres- och arrendenämnden i Stockholm beslutade i slutet av november 2020 att ställa en fastighet som Förebyggare N & B Fastighets AB äger under förvaltning av en särskild förvaltare – så kallad tvångsförvaltning. Samtidigt utsåg hyresnämnden AB Stockholmshem till särskilda förvaltare. I beslut den 23 december 2020 avslog nämnden bolagets begäran om att en ny förvaltare skulle utses. 

Bolaget begärde senare att hyresnämnden skulle ompröva sitt beslut om att ställa fastigheten under tvångsförvaltning eller i vart fall besluta om att förvaltningen omedelbart skulle upphöra. 

Den aktuella fastigheten har tvångsförvaltats under lång tid när den ägdes av ett annat bolag, som också det ägdes av kvinnan. Fastigheten var då under tvångsförvaltning i åtta års tid. 

Hyresnämnden konstaterade, efter en sammantagen bedömning, att det framträdde en tydlig bild av att det fanns stora brister i hyresvärdens sätt att förvalta fastigheten som fått betydande negativa konsekvenser för hyresgästerna i fastigheten och att detta pågått under mycket lång tid. 

Nämnden beskrev hur den kvinnliga hyresvärden inte alltid har förmågan att förvalta sina fastigheter långsiktigt och inom ramen för god sed i hyresförhållanden. I stället tenderar tvister och meningsskiljaktigheter med enskilda hyresgäster snabbt gå över till personliga konflikter mellan henne och de berörda hyresgästerna som ”[hyresvärden] ofta inte förmår hantera på ett rationellt sätt”. 

Sammantaget ansåg nämnden, mot bakgrund av den omfattande bevisningen, att fastigheten skulle fortsatt vara under tvångsförvaltningen – till att börja med under fem år – och att Stockholmshem skulle vara förvaltare. 

Förebyggare AB överklagade beslutet till Svea hovrätt och menade att det inte fanns några brister i fastighetsförvaltningen, och att det därför saknades skäl för tvångsförvaltning. 

Hovrätten noterar att det framgår allt varit hyresvärdens sätt att kontrollera och bevaka hyresgästerna som i hög grad och under en längre tid har påverkat deras boendemiljö och psykiska mående. Hyresvärden har bland annat berett sig tillgång till lägenheterna trots att det inte varit befogat. I stället har det rört sig om åtgärder av hyresgästernas personliga förehavanden som gått långt utöver vad som är godtagbart i ett hyresförhållande, konstaterar hovrätten. 

Hyresvärdens agerande har fått till följd att hyresgästerna in i det sista avstått från att vända sig till henne för att få brister i lägenheterna åtgärdade, trots att utgångspunkten är att det är hyresvärden som ansvara för skada eller brist i lägenheten. 

Sammantaget anser hovrätten att hyresvärden har en oförmåga eller ovilja att se sin del i de konflikter som har uppstått och alltjämt förekommer i förhållande till hyresgästerna. Hovrätten sammanfattningsvis, liksom hyresnämnden, att fastigheten ska ställas under tvångsförvaltning. Domstolen delar även nämndens beslut att Stockholmshem ska vara förvaltare. 

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Bostadshyra - underhåll och renovering