Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hustruns dödsbo har bättre rätt till Porsche efter ägarregistrering

Eftersom båda makarna avlidit var det oklart vem av dem som varit den faktiska ägaren till en Porsche mannen köpt kort innan de båda avled. Tingsrätten konstaterar nu att hustruns dödsbo har bättre rätt till bilen eftersom hon registrerats som ägare till bilen.

Hustruns dödsbo har bättre rätt till Porsche efter ägarregistrering

Dödsboet efter två makar var oense om vem som hade bäst rätt till en bil som makarna haft tillsammans. De hade gifte sig 2018 och hade ett äktenskapsförord som innebar att all egendom var enskild. 

Samma år köpte mannen en Porsche av sin före detta hustru, som till en början var registrerad på honom, men under 2019 utfärdade Transportstyrelsen ett nytt registreringsbevis där hustrun angavs som ägare. Mannen hade inte själv körkort, utan det var hon som använde bilen. 

Året efter avled hustrun och ett par månader senare hittades även mannen avliden. Båda makarnas dödsbon gjorde anspråk på Porschen och dödsboet efter mannen yrkade därför i Göteborgs tingsrätt att det hade bättre rätt till bilen. 

Hustruns dödsbo har bevisbördan

Domstolen konstaterar inledningsvis att det är dödsboet efter kvinnan som har bevisbördan för att det har skett en ägandeövergång till henne i samband med att bilen registrerades på henne. Det finns situationer då den registrerade ägaren presumeras vara den verkliga ägaren och det är rättens uppfattning att anmälan om ägarbyte och registrering hos Transportstyrelsen görs för att visa omvärlden vem som är ägare.

Rätten framhåller även att det har varit svårt för hustruns dödsbo att säkra bevisning eftersom det har saknat tillgång till makarnas gemensamma hem. Därför har registreringen ett högt bevisvärde i frågan. 

Ytterligare omständigheter som talar för att bilen faktiskt tillhört kvinnan är att det var hon och hennes pappa som använde den, medan mannen inte hade körkort. Att omregistreringen skedde under äktenskapet tyder också på att en förändring av det faktiska ägandeförhållandet har skett.

Mannen den egentlige ägaren

Det finns egentligen bara en omständighet som talar för det motsatta, det vill säga att mannen var bilens egentliga ägare. Enligt ett vittne hade mannen berättat för honom att bilen registrerades på hustrun för i syfte att få en lägre försäkringspremie. 

De här uppgifterna har dock ett lågt bevisvärde eftersom det inte finns något skriftligt dokument som bekräftar mannens uppfattning och uppgifterna lämnades först efter att hustrun avlidit och mannen fått ett krav riktat mot sig från hennes dödsbo.

Mot den bakgrunden drar domstolen slutsatsen att den civilrättsliga äganderätten till Porschen övergick på henne i och med att hon registrerats som bilens ägare.


Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Arv, gåva och testamente, Sakrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig