Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

PKK-man döms för finansiering av terrorism

Hovrätten fastställer i huvudsak tingsrättens dom mot en man som är kopplad till PKK. Han döms för försök till grov utpressning, grovt vapenbrott och försök till finansiering av terrorism, grovt brott. Han döms till fängelse 4,5 år. En oenig domstol upphäver dock beslutet om utvisning.

Mannen åtalades den 9 juni 2023 för bland annat försök till finansiering av terrorism, grovt brott, genom att med hot om våld ha försökt att samla in pengar till organisationen PKK. Hotet bestod i att han riktat en skarpladdad pistol mot målsäganden. Stockholms tingsrätt dömde mannen för försök till grov utpressning, grovt vapenbrott och försök till finansiering av terrorism, grovt brott, till fängelse i fyra år och sex månader. Tingsrätten beslutade vidare att han skulle utvisas ur Sverige och förbjudas att återvända hit.

Mannen överklagade tingsrättens dom. Svea hovrätt instämmer nu helt i tingsrättens bedömningar av vad som är bevisat i målet, hur de olika brotten ska rubriceras, hur långt fängelsestraffet ska vara och hur mycket skadestånd som mannen ska betala. Hovrätten upphäver dock tingsrättens beslut om utvisning och gör redan nu bedömningen att det kommer att finnas hinder mot att verkställa utvisningen när mannen har avtjänat sitt straff.

Migrationsverket har i ett yttrande till tingsrätten bland annat angett följande: ”Mot bakgrund av de uppgifter som [den tilltalade] hittills lämnat till stöd för sin ansökan om asyl samt övriga för ärendet relevanta uppgifter, särskilt gärningspunkt tre i Åklagarmyndighetens stämningsansökan, gör Migrationsverket dock bedömningen att det i nuläget föreligger hinder mot verkställighet.”

Som hovrätten förstår yttrandet utgör mannens samröre med PKK, på det sätt som det kommit till uttryck i aktuellt mål, i vart fall en av anledningarna till att Migrationsverket bedömer att det i nuläget föreligger ett absolut hinder mot att verkställa en utvisning till Turkiet.

Enligt huvudregeln kommer den tilltalade att bli villkorligt frigiven om ca två år och fyra månader. Han har själv gjort gällande att verkställighetshindret är bestående eftersom det inte finns något som tyder på att de turkiska myndigheternas behandling av personer som påstås ha kopplingar till PKK skulle komma att förändras inom denna tid.

Migrationsverket har dock i ett kompletterande yttrande till hovrätten – utan att tydligt motivera sitt ställningstagande – uppgett att situationen i Turkiet kan komma att förändras varför verket inte kan uttala sig om verkställighetshindret kommer att bestå vid tiden för ett avtjänat fängelsestraff.

Verkställigheten av ett eventuellt utvisningsbeslut i aktuellt mål ligger inte alltför långt fram i tiden. Enligt hovrättens mening har det inte framkommit något som ger skäl att anta att hindret inte kommer bestå när frågan om verkställighet uppkommer. Under sådana förhållanden ska beslutet om utvisning upphävas. Tingsrättens dom ska ändras i enlighet med detta.

Två nämndemän är skiljaktiga i fråga om utvisning och vill fastställa tingsrättens dom i den delen.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

B10051_23.pdf

1 MB
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Brott mot samhället, Brott mot person, Utvisning på grund av brott