Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Sexuell relation med fruns 15-åriga dotter våldtäkt mot barn

En styvfar hade upprepade samlag med sin frus 15-åriga dotter under en tidsperiod om cirka ett och ett halvt år. Flickan samtyckte till detta, men hovrätten dömer mannen för våldtäkt mot barn då flickan stod under mannens fostran och stod i beroendeförhållande till honom.

Den tilltalade och en kvinna som var från Thailand blev ett par och hon flyttade ihop med honom i hans bostad i Ösmo omkring år 2010. De gifte sig år 2014. Omkring år 2016, när kvinnan hade fått arbete i Sverige och förutsättningar att försörja sina barn, flyttade även hennes döttrar från Thailand till villan i Ösmo och började i svensk skola.

Mamman kom den 14 april 2023 hem från jobbet en timme tidigare än vad hon meddelat den tilltalade, av anledningen att hon misstänkte att han var otrogen mot henne. När hon närmade sig huset körde hon en annan väg än hon brukade och körde inte in i garaget. När hon tagit sig in i huset kunde hon inte hitta den tilltalade. Hon gick därför i stället in i sin dotters rum på bottenvåningen. När hon kom in upptäckte hon att rummet var mörklagt, att den tilltalade satt vid skrivbordet och påstod att han skulle hjälpa dottern med en läxa. Det visade sig dock att dottern, som låg i sängen under ett täcke, var naken och att hon och den tilltalade hade haft samlag innan mamman kommit hem.

Den tilltalade erkände i Södertörns tingsrätt att han hade vaginalt samlag med målsäganden den 14 april 2023 och vid ytterligare ett tillfälle under hösten 2022. Han förnekade alltså inte att han haft sexuella förbindelser med målsäganden. Däremot förnekade han att det rört sig om fler tillfällen än så.

Målsäganden gjorde gällande att hon haft en stor mängd samlag med mannen under perioden november 2021 till april 2023 och att även orala och anala samlag förekom i viss utsträckning. Hon var dock noga med att påpeka att hon deltog frivilligt i de sexuella handlingarna och inte blev tvingad eller utsatt för våld. Hon var 15 år gammal vid det första tillfället.

Hon berättade att det var frågan om framför allt vaginala samlag och att det var så den sexuella relationen såg ut från början. Att det till stor del var frågan om vaginala samlag stöds också av uppgifterna om att målsäganden tog p-piller under en stor del av den tid som åtalet avser samt att hon beställt kondomer i oktober 2022 och graviditetstest i mars 2023.

Några ytterligare uppgifter som talade för målsägandens berättelse var den beskrivning av hennes och den tilltalades förhållningssätt till varandra som flera vittnen och även han själv hade berättade om. Detta gällde särskilt deras omfattande fysiska beröring och att målsäganden ibland somnade i hans famn i soffan, deras benägenhet att dra sig undan och umgås på tu man hand, att målsäganden skulle sova i den tilltalades säng i stället för sin egen när de var i Thailand och liknande. Var och en av dessa uppgifter kunde för sig förklaras av andra omständigheter än sexuella förbindelser, men sammantagna gav de stöd för målsägandens berättelse.

Det fanns också en rad omständigheter som talade emot den tilltalades uppgift att det endast rörde sig om två samlag. Han hade själv beskrivit hur det fanns starka "starka positiva spänningar" mellan honom och målsäganden och att det kändes bra första gången de hade samlag. Eftersom han inte föreföll ha sett några principiella problem med de sexuella förbindelserna hade tingsrätten svårt att se att det inte skulle ha förekommit några sexuella handlingar mellan dem under omkring ett halvårs tid, mellan hösten 2022 och den 13 april 2023. Vidare skulle det inte ha funnits någon rimlig anledning för målsäganden att skaffa och fortsätta att ta p-piller under relativt lång tid om det endast rörde sig om två enstaka samlag.

Tingsrätten gjorde bedömningen att det var bevisat att flera orala samlag ägde rum, däribland åtminstone ett par i tvättstugan, att åtminstone ett par anala samlag skedde samt att det därutöver hade förekommit ett stort antal vaginala samlag under perioden november 2021 till den 13 april 2023.

För att någon ska kunna dömas för våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § andra stycket brottsbalken krävs det inte att målsäganden är under 15 år, utan endast att denne är mellan 15 och 17 år. Brottet är oberoende av om gärningsmannen använt sig av tvång, utnyttjat någon särskild utsatthet hos barnet eller om det är gärningsmannen eller barnet som har tagit initiativet till handlingen.

Det krävs dock att gärningspersonen har stått i ett särskilt förhållande till målsäganden.  Såvitt nu är aktuellt krävdes det att målsäganden vid den aktuella tidpunkten stod under fostran av eller hade ett liknande förhållande till gärningspersonen.

I tingsrätten rådde det ingen tvekan om att målsäganden i praktiken hade stått under fostran av den tilltalade. Efter att målsäganden flyttade till Sverige bodde hon och hennes syster tillsammans med den tilltalade och mamman i den aktuella villan. Det stod klart att den tilltalade i stor utsträckning var engagerad i målsägandens skolgång, exempelvis genom att delta i utvecklingssamtal och liknande sammankomster i skolan, genom att hjälpa till med läxor och påpeka när flickorna uttryckte sig på ett felaktigt sätt på svenska. Med tanke på att målsäganden började skolan i ett främmande land där hon inte behärskade språket och inte kände någon förutom sina familjemedlemmar, fick den tilltalade en särskilt betydelsefull roll för henne vad gäller skolgång, språk, kontakter med sjukvård och liknande.

Sammantaget hade den tilltalades roll vad gällde omsorgen om och fostran av målsäganden sådana nära likheter med en förälder och vårdnadshavare att det stod helt klart att han har intagit rollen av styvfar. Målsäganden stod således under hans fostran under den i målet aktuella tiden. Det stod för tingsrätten klart att han varit medveten om att han hade en sådan roll. Detta underströks av att han hade sparat målsägandens telefonnummer under benämningen "min lilla dotter" och även i övrigt förhållit sig utåt som om det rörde sig om hans egen dotter.

Målsäganden beskrev vissa samlag som att hon lät dem äga rum för att den tilltalade ville att det. Detta gav uttryck för att den tilltalade hade ett tydligt övertag i relationen. Av betydelse för tingsrättens bedömning var också att målsäganden befann sig i ett särskilt starkt beroendeförhållande till den tilltalade, som gick utöver vad som gäller för ett barn i förhållande till en styvförälder i allmänhet.

Den tilltalade dömdes i tingsrätten för våldtäkt mot barn till fem års fängelse och målsäganden beviljades yrkat skadestånd om 1,2 miljoner kronor. Svea hovrätt gör samma bedömning, utom i fråga om skadeståndets storlek. Vid en helhetsbedömning av den samlade kränkning som brottsligheten kan anses ha medfört finner hovrätten att ersättningen bör uppgå till 500 000 kronor. Ersättning för sveda och värk ska enligt hovrätten utgå med ett schablonbelopp om 15 000 kronor, till skillnad från i tingsrätten där ersättning med flera schablonbelopp beslutades. Tingsrättens dom ändras i enlighet med detta.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

SthlmHRdom_B10452_23.PDF

1 MB
Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Brott mot person, Adoption och föräldraskap