Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tog över kunder och leverantör och orsakade konkurs - döms betala miljonskadestånd

Två anställda tillika delägare i ett företag som sålde skyltar döms att betala nära fyra miljoner kronor i skadestånd för brott mot företagshemlighetslagen. De tog över den polske tillverkaren och kunderna och startade eget. Deras tidigare arbetsgivare gick i konkurs när hela omsättningen på uppåt 15 miljoner kronor försvann till konkurrenten.

Tog över kunder och leverantör och orsakade konkurs - döms betala miljonskadestånd

Skandinavisk Totalprofil AB sålde bland annat reklam- och ljusskyltar för reklamändamål. Skyltarna tillverkades av det polska bolaget AG Reklama SP. Z.O.O. STAB och AG Reklama hade samarbetat i cirka tio års tid. Det polska företaget har efter beställning från STAB tillverkat och levererat skyltar till STAB. Därefter har STAB levererat skyltarna till slutkund. AG Reklama har stått för cirka 70 procent av tillverkningen för STAB.

STAB ägdes av Skandinavisk Totalprofil Administration AB, som i sin tur ägdes med 70 procent av av en privatperson och två av de anställda som nu är aktuella ägde tio procent var.  Dessa två var anställda av STAB under cirka 15 års tid och hade tillgång till företagets information i form av bland annat kundregister, ordrar, ritningar på beställda skyltar, prissättning samt tillverknings- och leveransrutiner.

I slutet av juni 2015 frös AG Reklama  sin leverans av skyltar till STAB varefter de två delägarna överflyttade information från STAB:s hårddisk som innehöll kundregister, faktureringsadresser, kontaktuppgifter, inköpshistorik, offerter, ritningar, ingångna ordrar, STAB:s priser mot slutkund, STAB:s prispåslag och tillverknings- och leveransrutiner. Den 25 juni 2015 upprättade STAB:s advokat ett förbudsmeddelande gällande överförandet till de två anställda som därefter hoppade av och startade eget. De började genast inleda samarbete med den polska leverantören. En stor del av STAB:s tidigare kunder gick nu över till de två anställdas nystartade företag.

Den 5 januari 2017 försattes STAB i konkurs. Skyltteknologi Gbg AB har förvärvat STAB:s fordran på de två anställda från konkursboet.

Kräver nära 4 miljoner i skadestånd

Skyltteknologi har yrkat att de två tidigare delägarna solidariskt till Skyltteknologi ska betala 3 430 000 kronor i ekonomiskt skadestånd och en halv miljon kronor i allmänt skadestånd för brott mot företagshemlighetslagen.

Prövningen i målet avser om de två delägarna obehörigen har överfört företagshemligheter från STAB och om agerandet har orsakat skada för STAB. Tingsrätten har först att ta ställning till frågan om den aktuella informationen utgör företagshemligheter. Därefter ska tingsrätten bedöma vid vilken tidpunkt deras anställningar får anses ha upphört, i syfte att fastställa om informationen har överförts under pågående anställning. Härefter ska tingsrätten ta ställning till om Jimi Jonsson och Hans Kollberg obehörigen har överfört informationen, varvid frågan om parterna har ingått en överenskommelse om överföring av informationen får en central betydelse. Utifrån ovanstående bedömning kommer tingsrätten slutligen pröva frågan om överförandet av informationen har orsakat skada för STAB och hur stor skadan i så fall har varit.

Parterna är överens om att den tidigare gällande lagen om företagshemligheter är tillämplig i aktuellt mål, det vill säga lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter (FHL).

Göteborgs tingsrätt kommer först fram till att samtlig information som delägarna tog med sig avser därmed STAB:s affärs- eller driftförhållanden.

Medvetna om att informationen var hemlig

I fråga om uppgifterna var hemliga framhåller domstolen att huvudägaren uppgett att samtliga parter var medvetna om att informationen var hemlig och att framförallt AG Reklama inte skulle få del av den, vilket var något de tre ofta pratade om. Huvudägaren har härvidlag särskilt framhållit att AG Reklama  omkring år 2008 vänt sig direkt till STAB:s kunder vilket ledde till att STAB reagerade kraftigt och sade upp affärsrelationen under en lång tid. Då de två delägarna arbetade och var delägare i STAB vid den tidpunkten bör de haft vetskap om situationen och således också förstått att det var angeläget att informationen om kunderna härefter hölls hemlig för AG Reklama . Vidare ger avsaknaden av information om kunder på bolagets Facebooksida ytterligare stöd för att avsikten var att hålla uppgifterna hemliga.

Delägarna har invänt att informationen inte var hemlig eftersom AG Reklama  ändå fått tillgång till vissa kunduppgifter i samband med leveranser till STAB:s kunder. Tingsrätten anser dock att viss information om kunder måste kunna lämnas ut inom en affärsförbindelse i syfte att fullgöra sitt uppdrag och medför inte att informationen inte längre är företagshemlig. Informationen var alltså hemlig.

Skedde under pågående anställning

Agerande måste vidare typiskt sett ha varit ägnat att medföra skada för STAB i konkurrenshänseende eftersom den aktuella informationen, framförallt STAB:s kundregister, men även övrig information,  sammantaget utgjort en förutsättning för STAB att kunna driva sin verksamhet och har varit kärnan i bolagets rörelse. Delägarna har tagit med STAB:s hårddisk med all denna information och även överfört pågående ordrar till ett direkt konkurrerande bolag. Det skedde under pågående anställning.

Nästa fråga är då om svarandena obehörigen utnyttjat och röjt företagshemligheterna. Den centrala frågan är därvidlag om informationen har överförts enligt en överenskommelse med huvudägaren vilket delägarna påstår. Sammantaget anser tingsrätten att, mot bakgrund av svarandenas bevisning och omständigheterna i övrigt kring den påstådda överenskommelsen, svarandena inte har förmått visa att en sådan har träffats. Tvärtom ger kärandens bevisning övervägande stöd för att en överenskommelse inte har träffats.

Ingen behörighet överföra informationen

Härutöver har det inte framkommit några omständigheter som visar att delägarna i övrigt getts behörighet att överföra informationen från STAB. Det har även av ovanstående framkommit att förhållandena varit sådana att delägarna insett eller bort inse att de inte fick avslöja informationen.

Tingsrätten kommer därför till slutsatsen att det är visat att de två männen uppsåtligen under pågående anställning hos STAB obehörigen har utnyttjat och röjt den aktuella informationen som de tagit del av i sina anställningar hos STAB och som utgjorde STAB:s företagshemligheter.

Tingsrätten anser att käranden har visat att de två delägarna agerande har orsakat skada för STAB och de ska därför ersätta käranden för den skada som de orsakat genom sitt agerande. Käranden får vad bolaget har yrkat, det vill säga 3 830 000 kronor totalt.

Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Övrig arbetsrätt, Konkurrensrätt, Företagshemligheter