Erik Danhard

Erik Danhard

Advokat och partner vid KANTER Advokatbyrå

Advokat och part­ner vid KANTER Advokatbyrå. Spe­ci­a­li­se­rad in­om ar­bets­rät­t och bi­trä­der med tra­di­tio­nell och stra­te­gisk råd­giv­ning i frå­gor om fö­re­tags­för­värv, outsour­cing, upp­säg­ning­ar, ar­bets­mil­jöut­red­ning­ar, fö­re­tags­hem­lig­he­ter, in­tegri­tets­frå­gor och fö­re­tags­le­dar­frå­gor.

Ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om ar­bets­rätt av Chambers and Partners och är  re­kom­men­de­rad av Legal 500.

Expertkommentarer