Erik Danhard

Erik Danhard

Advokat och partner vid KANTER Advokatbyrå

Advokat och part­ner vid KANTER Advokatbyrå. Spe­ci­a­li­se­rad in­om ar­bets­rät­t och bi­trä­der med tra­di­tio­nell och stra­te­gisk råd­giv­ning i frå­gor om fö­re­tags­för­värv, outsour­cing, upp­säg­ning­ar, ar­bets­mil­jöut­red­ning­ar, fö­re­tags­hem­lig­he­ter, in­tegri­tets­frå­gor och fö­re­tags­le­dar­frå­gor.

Ran­kad som en av de le­dan­de ju­ris­ter­na in­om ar­bets­rätt av Chambers and Partners och är  re­kom­men­de­rad av Legal 500.

Expertkommentarer

Konkurrerande verksamhet och skadestånd

Erik Danhard analyserar sex viktiga domar från Arbetsdomstolen och redogör för skillnaderna mellan arbetstagarens skyldigheter under pågående anställning och dem som följer av en konkurrensförbudsklausul respektive lagen om företagshemligheter.

Fem arbetsrättsliga "finesser"

Hur avviker den arbetsrättsliga kontraktsrätten från "den vanliga"? Erik Danhard skriver om fem kontraktuella "finesser" – praktiskt viktiga tydliggöranden i Arbetsdomstolens praxis – som inte fått den största uppmärksamheten.

Seminarier