Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Anbudshandlingar i upphandling om filmproduktion ska lämnas ut

Ett bolag fick avslag från Försäkringskassan på sin begäran om att ta del av anbudshandlingar, med hänvisning till att de var sekretessbelagda. Nu konstaterar kammarrätten att det saknas skäl att hemlighålla handlingarna. Försäkringskassan ska lämna ut anbudsbilagorna till bolaget.

Försäkringskassan avslog ett bolags begäran om att ta del av anbudshandlingar i en upphandling om filmproduktion. Enligt Försäkringskassan kunde anbudsgivaren lida skada om uppgifterna om referensuppdrag och produktionsprocess lämnades ut till bolaget. Försäkringskassan beslutade därför att sekretessbelägga uppgifterna, med hänvisning till 19 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Där framgår det att sekretess gäller för uppgifter som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs.

Bolaget överklagade beslutet till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten konstaterar att den bestämmelse i OSL som Försäkringskassan har hänvisat till avser sekretess till skydd för det allmänna. Försäkringskassan har dock inte motiverat varför ett utlämnande av handlingarna skulle innebära skada för myndigheten. Kammarrätten anser att det inte framkommit något skäl att anta att Försäkringskassan lider skada om handlingarna lämnas ut och konstaterar att handlingarna därför inte omfattas av sådan sekretess.

Kammarrätten prövar också om handlingarna omfattas av sekretess enligt 31 kap. 16 § första stycket OSL, med hänsyn till skydd för den enskilde. Enligt praxis är näringsidkares metoder, processer och referensuppdrag typiskt att betrakta som företagshemligheter. Eftersom anbudsgivaren i det här fallet har uppgett att det inte finns skäl att sekretessbelägga någon del av anbudet anser kammarrätten att handlingarna inte heller omfattas av sådan sekretess.

Det saknas därmed skäl att hemlighålla handlingarna och kammarrätten bifaller bolagets överklagande. Försäkringskassan ska därför lämna ut anbudsbilagorna till bolaget.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlighet och sekretess