Miljörätt

Rättsområden

Urval av experter

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co
Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet
Agnes Larfeldt
Advokat och partner vid Agnes Advokatbyrå

Nyheter (28782)

Avloppsanläggningar stoppas i högsta instans

Mark- och miljödomstolen ansåg att det är en alltför ingripande åtgärd att meddela ett förbud mot att släppa ut avloppsvatten och att det...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Avloppsanläggningar stoppas i högsta instans

Mark- och miljödomstolen ansåg att det är en alltför ingripande åtgärd att meddela ett förbud mot att släppa ut avloppsvatten och att det...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Play (37)

Prövning av avfallsanläggningar

Den avfallsrättsliga lagstiftningen är ovanligt komplex med ett svåröverskådligt regelverk. Vi går igenom huvuddragen i hur prövningen av...

Advokat – utbildningsintyg

Områdesskydd enligt miljöbalken

Reglerna får ofta stor betydelse i tillsyns- och tillståndsprövningar. Vilka är de främsta skyddstyperna och vilket skydd ger dom? Hur få...

Advokat – utbildningsintyg

Miljörätten och klimatet

Europaparlamentet beslutade under hösten att utlysa "klimatnödläge". Klimatfrågorna tar allt större del av samhällsdebatten. Vi gör därfö...

Advokat – utbildningsintyg

Preskription i miljörätten

När uppstår en fordran och hur långt kan miljöbalken tillämpas när det gäller fordringsförhållanden? I vilken utsträckning ska man tilläm...

Advokat – utbildningsintyg

Det miljörättsliga vitet

Vite har tre viktiga processuella moment; föreläggandet och dess tydlighet, delgivningen och utdömandet av vitet. Stefan Rubenson tar upp...

Advokat – utbildningsintyg

Miljörättens sanktionssystem

I det här avsnittet går Stefan Rubenson igenom miljöområdets omfattande sanktionssystem. Här finns miljöstraffrätten och nära den brottsb...

Advokat – utbildningsintyg

Dagvatten och avloppsvatten

I det här avsnittet pratar Björn Hellman dagvatten och avloppsvatten. En fråga som förmodligen uppkommer ganska ofta vid exploateringspro...

Expertkommentarer (99)

Seminarier (7)