Miljörätt

Rättsområden

Urval av experter

Agnes Larfeldt
Advokat och partner vid Agnes Advokatbyrå
Anna Bergmark
Biträdande jurist vid Agnes Advokatbyrå
Elisabeth Werner
Advokat och Counsel vid Advokatfirman Delphi
Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co

Nyheter (28590)

Tätare invallning krävs mot lut i Vättern

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB försåg sina cisterner med lut med en invallning med två vattentäta dörrar i marknivå efter föreläggande frå...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Tätare invallning krävs mot lut i Vättern

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB försåg sina cisterner med lut med en invallning med två vattentäta dörrar i marknivå efter föreläggande frå...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Tätare invallning krävs mot lut i Vättern

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB försåg sina cisterner med lut med en invallning med två vattentäta dörrar i marknivå efter föreläggande frå...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Play (34)

Prövning av avfallsanläggningar

Den avfallsrättsliga lagstiftningen är ovanligt komplex med ett svåröverskådligt regelverk. Vi går igenom huvuddragen i hur prövningen av...

Advokat – utbildningsintyg

Områdesskydd enligt miljöbalken

Reglerna får ofta stor betydelse i tillsyns- och tillståndsprövningar. Vilka är de främsta skyddstyperna och vilket skydd ger dom? Hur få...

Advokat – utbildningsintyg

Miljörätten och klimatet

Europaparlamentet beslutade under hösten att utlysa "klimatnödläge". Klimatfrågorna tar allt större del av samhällsdebatten. Vi gör därfö...

Advokat – utbildningsintyg

Preskription i miljörätten

När uppstår en fordran och hur långt kan miljöbalken tillämpas när det gäller fordringsförhållanden? I vilken utsträckning ska man tilläm...

Advokat – utbildningsintyg

Det miljörättsliga vitet

Vite har tre viktiga processuella moment; föreläggandet och dess tydlighet, delgivningen och utdömandet av vitet. Stefan Rubenson tar upp...

Advokat – utbildningsintyg

Miljörättens sanktionssystem

I det här avsnittet går Stefan Rubenson igenom miljöområdets omfattande sanktionssystem. Här finns miljöstraffrätten och nära den brottsb...

Advokat – utbildningsintyg

Dagvatten och avloppsvatten

I det här avsnittet pratar Björn Hellman dagvatten och avloppsvatten. En fråga som förmodligen uppkommer ganska ofta vid exploateringspro...

Miljöskadestånd

I det här avsnittet går Stefan Rubenson igenom miljöbalkens regler i 32 kapitlet om miljöskadestånd. Miljöbalkens regler om miljöskadestå...

Expertkommentarer (96)

Seminarier (6)