Miljörätt

Rättsområden

Urval av experter

Elisabeth Werner
Advokat och Counsel vid Advokatfirman Delphi
Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co
Advokat vid Advokatfirman Åberg & Co
Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet

Nyheter (28292)

Verksamheten vid Preemraff i Lysekil tillåten

Mark- och miljööverdomstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas. Domstolen slår bland annat fast att stoppregeln i miljöbalken inte kan tillämpas på en verksamhet som ingår i EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser. Det framgår av det yttrande som domstolen nu har överlämnat till regeringen.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Verksamheten vid Preemraff i Lysekil tillåten

Mark- och miljööverdomstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas. Domstolen slår bland annat fast att stoppregeln i miljöbalken inte kan tillämpas på en verksamhet som ingår i EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser. Det framgår av det yttrande som domstolen nu har överlämnat till regeringen.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Verksamheten vid Preemraff i Lysekil tillåten

Mark- och miljööverdomstolen anser att verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas. Domstolen slår bland annat fast att stoppregeln i miljöbalken inte kan tillämpas på en verksamhet som ingår i EU:s utsläppshandelssystem för växthusgaser. Det framgår av det yttrande som domstolen nu har överlämnat till regeringen.

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt

Play (33)

Nyheter inom avfallsrättens område

Två nya intressanta rättsfall tas upp. Det första från Mark- och miljööverdomstolen rörande avfall och gränsdragningen mellan begreppen verksamhetsavfall och hushållsavfall. Det andra från Växjö Ti...

Advokat – utbildningsintyg

Prövning av avfallsanläggningar

Den avfallsrättsliga lagstiftningen är ovanligt komplex med ett svåröverskådligt regelverk. Vi går igenom huvuddragen i hur prövningen av avfallsanläggningar äger rum. Björn Hellman tar även upp kl...

Advokat – utbildningsintyg

Områdesskydd enligt miljöbalken

Reglerna får ofta stor betydelse i tillsyns- och tillståndsprövningar. Vilka är de främsta skyddstyperna och vilket skydd ger dom? Hur får man dispens? Vissa av skydden är otroligt starka. Strandsk...

Advokat – utbildningsintyg

Artskyddet enligt artskyddsförordningen

Artskyddet har vållat en hel del kontroverser de senaste åren. Anledningen är att det strikta regelverket anses stoppa samhällsviktiga projekt. Skyddet av hotade arter påverkar allt från planering,...

Advokat – utbildningsintyg

Miljörätten och klimatet

Europaparlamentet beslutade under hösten att utlysa "klimatnödläge". Klimatfrågorna tar allt större del av samhällsdebatten. Vi gör därför några nedslag för att titta på hur klimathänsyn genomsyrar...

Advokat – utbildningsintyg

Preskription i miljörätten

När uppstår en fordran och hur långt kan miljöbalken tillämpas när det gäller fordringsförhållanden? I vilken utsträckning ska man tillämpa de allmänna reglerna om fordringspreskription när fordran...

Advokat – utbildningsintyg

Otillåtna avfallstransporter – nya och skärpta regler

Nya straffrättsliga regler om otillåten avfallstransport trädde i kraft i augusti 2019. Stefan Rubenson ger en grundlig genomgång om de skärpta straffreglerna samt innehållet i propositionen ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter.

Advokat – utbildningsintyg

Verksamhetsutövare enligt miljöbalken

Vem som är verksamhetsutövare i juridisk mening knepig men avgörande för möjligheten att ställa någon till ansvar. Begreppet finns ej i miljöbalken utan återfinns i praxis. Stefan Rubenson ger en gedigen genomgång av rättsutvecklingen.

Advokat – utbildningsintyg

Det miljörättsliga vitet

Vite har tre viktiga processuella moment; föreläggandet och dess tydlighet, delgivningen och utdömandet av vitet. Stefan Rubenson tar upp vitets alla knepiga delar kompletterat med viktig praxis.

Advokat – utbildningsintyg

Tillämpningen av artskyddsförordningen

Björn Hellman tar upp de svenska och EU-rättsliga reglerna om artskydd – ett omfattande och restriktivt regelverk som ofta sätter käppar i hjulet vid olika typer av exploatering. I detta avsnitt få...

Advokat – utbildningsintyg

2018 års mest intressanta praxis från MÖD

Joel Mårtensson presenterar ett urval av 2018 års mest intressanta praxis från Mark- och miljööverdomstolen. Bland annat tar han upp rättsfall rörande strandskyddsdispenser, biotopskydd, miljökval...

Advokat – utbildningsintyg

Nya vattenrättsliga regler 1 januari 2019

Björn Hellman reder ut de regeländringar som träder i kraft vid årsskiftet rörande vissa vattenverksamheter. Det handlar om införandet av de vattenkraftsrelaterade delarna av energiöverenskommelsen...

Advokat – utbildningsintyg

Reglerna kring industriutsläppsverksamheter

I det här avsnittet går Björn Hellman igenom ett komplicerat regelverk som härrör från EU-rätten. Det handlar om EU:s industriutsläppsdirektiv och de regler, som en följd av detta, införts i svensk...

Advokat – utbildningsintyg

Miljörättens sanktionssystem

I det här avsnittet går Stefan Rubenson igenom miljöområdets omfattande sanktionssystem. Här finns miljöstraffrätten och nära den brottsbalkens regler om företagsbot liksom förverkande regler av vi...

Advokat – utbildningsintyg

Dagvatten och avloppsvatten

I det här avsnittet pratar Björn Hellman dagvatten och avloppsvatten. En fråga som förmodligen uppkommer ganska ofta vid exploateringsprojekt är nämligen frågor om vad som definitionsmässigt enligt...

Rättsutvecklingen på vattenmiljöns område

I det här avsnittet går Per Molander och Joel Mårtensson igenom lagförslaget från i somras som behandlar vattenkraft och vattenverksamhet. De går igenom vad som händer på vattenmiljöområdet bl a Sv...

Advokat – utbildningsintyg

Användande av avfall i anläggningsarbeten

I det här avsnittet av expertnyheterna i miljörätt tar Björn Hellman upp en färsk dom från Mark- och miljööverdomstolen. Domen handlar om förutsättningarna att kunna använda avfall i anläggningsarb...

Miljöskadestånd

I det här avsnittet går Stefan Rubenson igenom miljöbalkens regler i 32 kapitlet om miljöskadestånd. Miljöbalkens regler om miljöskadestånd är relativt exklusiva när det gäller forum. Det är därför...

Ny proposition om miljöbedömningar

I detta avsnitt går Björn Hellman igenom en ny proposition om miljöbedömningar. I propositionen föreslås att hela sjätte kapitlet i miljöbalken skall upphävas och ersättas av ett nytt kapitel med n...

Expertkommentarer (95)

Seminarier (5)