Jordbruk och skogsbruk

Nyheter (571)

Skog blir åker – till slut

En anmälan om omställning från skogsmark till åkermark ansågs så bristfällig att den planerade åtgärden stoppades i mark- och miljödomsto...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt