Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Även PMÖD ger ATG rätt mot Svenska Spel om varumärkesregistrering

Svenska Spels varumärke Trav & Galopp riskerar att förväxlas med det äldre registrerade företagsnamnet Aktiebolaget Trav och Galopp, anser Patent- och marknadsöverdomstolen i likhet med underinstansen. Varumärkesregistrering hävs därför. Svenska Spel förbjuds dessutom att använda kännetecknet.

I november 2019 ansökte Svenska Spel Sport & Casino AB, ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel, om varumärkesregistrering av ”Trav & Galopp”.

Kort efter att Svenska Spel i september 2020 började lansera produkter och tjänster för spel på hästar under varumärkesregistreringen uppmanade Aktiebolaget Trav och Galopp, ATG, Svenska Spel att upphöra med användningen. ATG anordnar bland annat vadhållning på hästtävlingar och registrerade sitt företagsnamn 1973.

ATG väckte därefter talan mot Svenska Spel vid Patent- och marknadsdomstolen. Det yrkades bland annat att domstolen skulle häva registreringen av varumärket samt att bolaget skulle förbjudas att använda kännetecknet.

Det framgår av 2 kap. 9 § och 2 kap. 8 § varumärkeslagen att ett registrerat företagsnamn som används i näringsverksamhet kan utgöra hinder för registrering av ett varumärke. Vidare följer det av 1 kap. 8 § samma lag att innehavaren av ett företagsnamn har ensamrätt till detta som varukännetecken.

Domstolen konstaterade inledningsvis att omsättningskretsen utgörs av den svenska allmänheten över 18 år, inbegripet såväl faktiska som potentiella spelare på hästar. Graden av uppmärksamhet hos genomsnittskonsumenten bedömdes vara normal.

Därefter tog rätten ställning det äldre kännetecknets särskiljningsförmåga. Genom registreringen av företagsnamnet presumeras företagsnamnet ha viss sådan förmåga.

Kännetecknet skrivet i gemener (”trav och galopp”) får antas uppfattas som beskrivande för hästsport och vissa spel på hästar. Det registrerade företagsnamnet bedömdes dock inte uppfattas som ett generiskt begrepp för vadhållning på hästar av genomsnittskonsumenten. Ord som ”spel” eller ”vadhållning” ingår inte i företagsnamnet och det existerar inte någon kombinationssport benämnd trav och galopp som finns att spela på.

Sammantaget ansåg rätten att företagsnamnet har viss, men svag, ursprunglig särskiljningsförmåga. Till detta kommer att företagsnamnet har exponerats i mycket stor utsträckning under en lång tid. Denna upparbetade igenkänning gör att företagsnamnet har uppnått en normal grad av särskiljningsförmåga.

I den avslutande förväxlingsbedömningen framhöll domstolen att det råder närmast identitet mellan de varor och tjänster som ATG erbjuder och de som Svenska Spels varumärke är registrerat för. Vidare är orddelen i varumärket närmast identisk med den centrala delen av företagsnamnet.

Sammantaget ansåg rätten att det föreligger en förväxlingsrisk i varumärkeslagens mening. Svenska Spels registrering skulle därför hävas. Vidare har Svenska Spel härigenom gjort intrång i ATG:s ensamrätt till företagsnamnet. Bolaget skulle därför, vid vite om tio miljoner kronor, förbjudas att använda kännetecknet samt betala skälig ersättning för intrånget.

Svenska Spel skulle även ersätta ATG:s rättegångskostnader om cirka 5,4 miljoner kronor.

Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, avslår nu Svenska Spels överklagande.

Vad först gäller omsättningskretsen ansluter sig PMÖD till Patent- och marknadsdomstolens bedömning, alltså att den utgörs av svenska allmänheten över 18 år, med normal uppmärksamhetsgrad.

Vidare anses företagsnamnet ha en ursprunglig särskiljningsförmåga av normalgraden. Domstolen beaktar här att ord som ”spel” eller ”vadhållning” inte ingår i företagsnamnet och att någon kombinationssport benämnd trav och galopp inte finns att spela på. Därtill kan genomsnittskonsumenten vid registreringstidpunkten inte ha uppfattat ”trav och galopp” som beskrivande för spel på hästar. Det framhålls även att ATG inte bedriver trav- eller galoppsport.

Det står även klart att företagsnamnet genom åren har exponerats i mycket stor utsträckning. Företagsnamnet har därför bibehållit åtminstone en normal grad av särskiljningsförmåga. Namnet har dock fått viss draghjälp av den kännedom som finns om bolagets förkortning och varumärke ATG.

Mot denna bakgrund anses det föreligga en förväxlingsrisk. Svenska Spels registrering av figurvarumärket ska därför hävas. Beträffande intrång, användning och vitesförbud gör PMÖD samma bedömning som underinstansen. Vitesförbudet ska dock träda i kraft först tre månader efter laga kraft.

ATG:s rättegångskostnader om drygt två miljoner kronor i PMÖD ska ersättas av Svenska Spel.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

PMT 8100-22.pdf

3 MB
Instans
Patent- och marknadsöverdomstolen
Rättsområden
Konkurrensrätt, Fri rörlighet, Varumärkesrätt, Kultur, idrott och fritid