Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Därför stoppar hovrätten beslaget av TV4:s filmmaterial

Domstolarna är inte överens om huruvida yttrandefrihetsgrundlagen hindrar beslaget av ett minneskort med film från en kamera på TV4. Svea hovrätt stoppar beslaget och anser i motsats till tingsrätten att åtgärden hindrar bolaget från att framställa, sprida och offentliggöra innehållet på minneskortet.

Därför stoppar hovrätten beslaget av TV4:s filmmaterial

Polismyndigheten tog den 7 februari 2022 ett minneskort i beslag. Ändamålet med åtgärden motiverade med att det kunde ha betydelse vidutredning av brott. Beslaget verkställdes hos den som misstänks för brottet, som är journalist.

Brottsmisstanken avser brott mot fotograferingsförbudet i 5 kap. 9 b § rättegångsbalken som är straffsanktionerat enligt 9 kap. 5 a § rättegångsbalken.  

TV4 vile få beslaget hävt och anförde i Attunda tingsrätt att av 1 kap. 14 § YGL framgår exklusivitetsprincipen som stadgar att vanlig lag inte får tillämpas med mindre än att YGL:s stadganden så medger. Något sådant medgivande finns inte i detta fall. I YGL finns ett antal bestämmelser som tillåter tillämpning av vanlig lag. Dessa undantag finns angivna i 1 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen (TF), genom hänvisning från 1 kap. 18 § YGL.

Censurförbudet består av två delar. Det är främst den andra delen, det vill säga hinderförbudet som här är aktuellt. Enligt bestämmelsen är det inte tillåtet för ett allmänt organ att på grund av innehållet förbjuda framställning, spridning med mera om åtgärden inte har stöd i YGL.

Censurförbudet gäller även i de fall där en tvångsåtgärd kan vidtas enligt rättegångsbalken. Beslaget i detta mål har skett utan hänsyn till TV4 Aktiebolags möjlighet att ta ställning till om innehållet ska publiceras eller inte.

Tingsrätten konstaterade att TV4 Aktiebolag i praktiken kan vara förhindrade att framställa, offentliggöra eller sprida innehåll som omfattas av beslaget då de genom beslaget inte har tillgång till materialet. Polisens åtgärd innebär ingen granskning inför framställning med mera och har inte skett för att på grund av innehållet uppställa något hinder för framställning, offentliggörande eller spridning. Det nu aktuella beslaget har gjorts i syfte att utreda brott. Åtgärden att ta minneskortet i beslag kan inte anses vara i strid med bestämmelsen i 1 kap. 11 § YGL.

Beslaget skulle därför bestå.

Svea hovrätt är av motsatt uppfattning i sin tolkning av censurförbudet. Hovrätten konstaterar inledningsvis att varken beslaget eller de utredningsåtgärder som kan komma att vidtas kan anses innefatta en sådan förhandsgranskning som avses i 1 kap. 11 § YGL, eftersom syftet med beslaget inte är att bedöma om innehållet ska få publiceras eller förbjudas.

Som tingsrätten konstaterat leder beslaget emellertid till att TV4 förhindras att framställa, sprida och offentliggöra det innehåll som finns på minneskortet. Den omständigheten att materialet inte är tillgängligt för granskning eller andra förfoganden för TV4 medför också att den ansvarige utgivaren berövas möjligheten att bedöma om innehållet ska ingå i en framställning för publicering.

Beslaget av minneskortet har skett på grund av innehållet för att utreda misstankar om brott. Åtgärden har inte skett med stöd av YGL och strider därför mot hinderförbudet i 1 kap. 11 § YGL. Beslaget ska på grund av det hävas.

Därmed har TV4 rätt till ersättning för rättegångskostnader i tingsrätten och i hovrätten. TV4 har begärt ersättning med totalt 156 204 kronor exklusive mervärdesskatt för 52 timmars arbete enligt en timkostnad om 2 952 kronor och för två timmars tidsspillan enligt timkostnadsnormen om 1 350 kronor. Med hänsyn till att målet avsett komplicerade rättsfrågor har hovrätten inga invändningar mot timarvodet. Den begärda ersättningen framstår dock som väl hög sett till antalet timmar. Hovrätten bedömer att TV4 är skäligen tillgodosedda med ersättning motsvarande 25 timmars arbete. Därutöver ska begärd ersättning utgå för tidsspillan och mervärdesskatt.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Åklagare, Polis, Straffprocess, Tryck- och yttrandefrihet, Konstitutionell rätt, Övrig immaterial- och marknadsrätt, Upphovsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig