Konstitutionell rätt

Nyheter (713)

Rennäringslagens medlemsregler strider mot regeringsformen

Rennäringslagens regler om medlemskap i sameby strider mot regeringsformen, enligt tingsrätten. De enskilda sydsamerna i målet har en på urminnes hävd grundad renskötselrätt som även innefattar rätten att utöva renskötsel inom Vapsten samebyns område. Denna rätt har de gemensamt med de nordsamiska medlemmarna i Vapsten sameby.

Instans
Lycksele tingsrätt
Rättsområden
Nyttjanderätt, Miljörätt, Offentlig rätt, Fastighetsjuridik

Girjas sameby vinner i HD – urminnes hävd grundar ensamrätt

HD ändrar hovrättens dom och dömer till samernas fördel i den uppmärksammade tivsten mellan Girjas sameby och staten. Samebyn har en exklusiv rätt att upplåta rätt till jakt och fiske i det område där de verkar, baserat på urminnes hävd.

Staten förlorar i hovrätten – sameby får ideell miljonersättning

Hovrätten går på samma linje som tingsrätten och tillerkänner Talma sameby ideellt skadestånd för de kränkningar som staten begått när man utan medgivande förlängt den svensk-nordiska renbeteskonventionen. Staten har på flera sätt brutit mot Europakonventionen och bestämmelserna i regeringsformen.

Jönköpings privilegiebrev från 1284 inget för förvaltningsdomstol

Riksarkivets beslut att kräva tillbaka Jönköpings medeltida privilegiebrev kan inte angripas i förvaltningsdomstol, vare sig genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Beskedet utgör ett "partsbesked" som kan jämställas med uppsägning av ett hyresavtal och får därför angripas juridiskt i allmän domstol.

Instans
Förvaltningsrätten i Stockholm
Rättsområden
Processrätt, Offentlig rätt, Nyttjanderätt