Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Narkotikainnehav konsumerar inte bruk i fall av olika preparat

I den första prejudicerande domen från 2021 slår Högsta domstolen fast att straffbart bruk av viss narkotika inte konsumeras av straffbart innehav av en annan narkotikatyp, även om den brukade narkotikan tidigare innehavts samtidigt som det straffbara innehavet avsåg.

HD: Narkotikainnehav konsumerar inte bruk i fall av olika preparat
Pixabay/Gratis för kommersiellt bruk

En 29-årig man åtalades vid Hudiksvalls tingsrätt för tre fall av ringa narkotikabrott.

Åtalet avsåg innehav av en mindre mängd amfetamin den 20 oktober 2018 samt bruk av preparat som innehåller alprazolam och tetrahydrocannabinol, THC, vid samma tidpunkt. En tredje åtalspunkt avsåg ett mindre innehav av amfetamin och cannabis i mannens bostad i Delsbo den 30 november samma år.

Tingsrätten konstaterade att det amfetamin som påträffats i mannens hem måhända hade tillhört någon annan, men att mannen känt till att det funnits där under en dryg veckas tid. Mannen hade därmed haft ”den omedelbara rådigheten” över narkotikan och dömdes för innehavet både av amfetaminet och cannabisen.

När någon brukar narkotika som utgjort del av ett eget innehav ska domstolen nämligen – enligt uttalanden från Högsta domstolen – bara döma för innehavet. Det saknade betydelse att innehavet avsåg amfetamin och bruket cannabis – ”eftersom annat inte är visat än att [mannen] mottog all narkotika vid ett och samma tillfälle”.

Mannen fälldes därför på två punkter avseende innehav men friades helt så vitt avser bruket av narkotika. Påföljden bestämdes till 110 dagsböter på totalt drygt 25 000 kronor.

Åklagaren drev åtalet vidare och krävde att Hovrätten för Nedre Norrland skulle fälla mannen för ytterligare ett fall av ringa narkotikabrott, avseende bruket.

Hovrätten gick på samma linje som tingsrätten och fastställde den friande domen i denna del.

Högsta domstolen, HD, beslutade att bevilja prövningstillstånd med utgångspunkt i vad hovrätten funnit styrkt beträffande gärningarna.

Prejudikatfrågan är alltså om den som döms för narkotikainnehav av visst slag ska dömas också för narkotikabruk av annat slag, när den brukade narkotikan tidigare innehavts samtidigt som den narkotika som det straffbara innehavet avsåg.

HD konstaterar inledningsvis att varje befattning med viss narkotika som huvudregel utgör ett eget brott (se prop. 1984/85:46 s. 16).

En gärning kan dock innefatta flera olika brott (se ”Två åtal för samma narkotikaparti” NJA 2007 s. 557). I det enskilda fallet blir därför frågan om det ska dömas för alla brotten eller om vissa ska anses medbestraffade.

Detta har bland annat att göra med hur brotten förhåller sig till varandra, skriver domstolen.

Beträffande förhållandet mellan innehav och bruk av narkotika anges i förarbetena 1988 att det endast är i undantagsfall som ett bruk inte föregås av ett straffbart innehav av samma narkotika. Samtidigt framhålls att det inte är berusningstillståndet som sådant som straffbeläggs utan ”all olovlig befattning med narkotika, inklusive tillförseln till människokroppen” (se prop. 1987/88:71 s. 17 ff.)

I rättsfallet ”Det delvis förbrukade narkotikainnehavet” NJA 2017 s. 415 slog HD fast att den som har brukat narkotika som tidigare utgjort del av eget innehav ska dömas endast för straffbart innehav – det vill säga bruket konsumeras av innehavet.

Uttalandet måste dock läsas i ljuset av lagstiftningens utformning i fråga om bestraffning av narkotikabrottslighet, menar HD. Som nämnts ovan är i stort sett all befattning med narkotika straffbelagt.

Med hänsyn till den heltäckande regleringen kan det således inte ha varit lagstiftarens avsikt att vissa slag av befattningar ska lämnas helt straffria så snart annan befattning med en annan typ av narkotika ägt rum samtidigt.

HD:s slutsats blir därför att straffbart narkotikabruk av visst slag inte konsumeras av straffbart eget innehav av narkotika av annat slag – detta alltså även om den brukade narkotikan tidigare innehavts samtidigt som den narkotika som det straffbara innehavet avsåg.

I det aktuella fallet ska 29-åringen dömas för innehav av amfetamin i oktober 2018 samt innehav av cannabis och amfetamin den 30 november samma år.

I ljuset av HD:s slutsatser ska han dock även dömas för att någon gång den 17–20 oktober ha brukat THC. Det är alltså inte fråga om ett bruk som tidigare utgjort en del av amfetamininnehavet som han också döms för. Bruket konsumeras således inte av innehavet.

Sammanfattningsvis döms mannen för tre fall av ringa narkotikabrott till 120 dagsböter på 230 kronor. 

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Narkotikabrott