Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

JK uttalar sig om förhållandet mellan webbsändningsregeln och databasregeln

Justitiekanslern bedömer att en hemsida som bland annat tillhandahåller webbsändningar omfattas av automatiskt grundlagsskydd i sin helhet enligt den så kallade databasregeln. Någon databasanmälan har inte gjorts, men det saknas skäl att inleda förundersökning avseende detta eftersom rättsläget är så pass komplicerat.

JK uttalar sig om förhållandet mellan webbsändningsregeln och databasregeln

I november 2021 beslutade Justitiekanslern, JK, att inte vidta någon åtgärd mot innehållet i flera podcastsändningar som tillhandahållits på webbplatsen nordiskradio.se.

I sitt beslut konstaterade JK att det inte var fråga om direktsända program, utan om inspelade program som startade vid tidpunkter som kunde bestämmas av mottagaren. Sändningarna bedömdes därför inte omfattas av grundlagsskydd enligt 1 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen, YGL. Eftersom det saknades utgivningsbevis för webbplatsen omfattades den inte heller av sådant skydd enligt 1 kap. 4 § YGL.

Anmälaren återkom och begärde att JK skulle ompröva sitt tidigare beslut samt inleda förundersökning avseende hets mot folkgrupp och brott mot skyldigheten att anmäla utgivare.

JK uttalar sig inledningsvis om webbsändningsregelns – 1 kap. 3 § andra stycket YGL – förhållande till databasregeln i 1 kap. 4 § samma lag.

För att webbsändningsregeln ska bli tillämplig krävs att det är sändaren som bestämmer starttidpunkten och innehållet i en webbsändning. Enligt databasregeln ska YGL:s bestämmelser om sändning av program tillämpas även när information ur en databas tillhandahållits allmänheten på särskild begäran av en redaktion, under förutsättningen att innehållet i databasen kan ändras av redaktionen.

I ett tidigare beslut fann JK att var naturligt att tolka bestämmelserna som att redaktionen för en webbsändning kan få automatiskt grundlagsskydd för sina databaser. Det framhölls samtidigt att databasregeln bör tolkas försiktigt och att det bör ställas krav på viss varaktighet och omfattning av webbsändningsverksamheten eller finnas ett visst tidsmässigt samband för att databasregeln ska vara tillämplig.

JK övergår sedan till att bedöma vad på webbplatsen som omfattas av grundlagsskydd. Av utredningen i ärendet framgår att det finns en anmäld utgivare för sådana webbsändningar som omfattas av webbsändningsregeln. Anmälan ska enligt JK uppfattas som att hela programverksamheten avses. Eftersom det finns en utgivare anmäld är en rimlig slutsats att redaktionen som tillhandahåller webbsändningarna också utövar kontroll över materialet som i övrigt tillhandahålls.

Mot denna bakgrund anser JK att prövning bör ha sin grund i att innehållet på webbplatsen omfattas av databasregeln i 1 kap. 4 § första stycket 1 a) YGL. Av detta följer att de tidigare besluten som avser den aktuella hemsidan måste omprövas med utgångspunkten att JK är behörig åklagare.

Avslutningsvis prövar JK om det finns anledning att inleda förundersökning om mot folkgrupp eller avseende skyldigheten att anmäla utgivare.

Innehållet i vissa av podcastsändningarna på hemsidan har redan varit föremål för JK:s bedömning i tidigare ärenden och någon förundersökning inleddes då inte. Det saknas skäl att göra någon annan bedömning nu. Inte heller i övrigt finns det skäl att anta att något hetsbrott har begåtts genom sändningarna.

Anmälaren har bland annat påpekat att någon databasanmälan inte har gjorts avseende hemsidan till Myndigheten för press, radio och tv – trots att det följer av lag att det ska anges vilket namn respektive databas har. JK konstaterar att någon databasanmälan visserligen inte gjorts. Men förhållandet mellan webbsändningsregeln och databasregeln är, som framgått, så pass snårigt att detta inte kan ha varit självklart för den som bedriver verksamhet på databasen. Det saknas därför anledning att inleda förundersökning.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Övrig straffrätt, Brott mot samhället, Tryck- och yttrandefrihet, Förvaltningsrätt, IT-rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig