Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kammarrätten oenig om korttidsstödsansökningar har kommit in i tid

I motsats till förvaltningsrätten bedömer kammarrätten att två bolags ansökningar om stöd vid korttidsarbete har kommit in till Tillväxtverket för sent. Det var därför rätt av myndigheten att avvisa ansökningarna. Ett kammarrättsråd är dock skiljaktigt och anser att bolagen har ansökt inom tidsfristen.

Tillväxtverket beslutade att avvisa två bolags ansökningar om godkännande om stöd vid korttidsarbete. Som motivering anfördes att ansökningarna kommit in för sent.

Enligt 5 a § lagen om stöd vid korttidsarbete kan stöd lämnas till en arbetsgivare efter godkännande från Tillväxtverket. Enligt lagens 6 a § kan ett bolag som erhållit godkännande beviljas preliminärt stöd för sex kalendermånader. Av 7 a § följer att tidperioden för det preliminära stödet kan förlängas med tre kalendermånader. En sådan ansökan om förlängt godkännande ska ha inkommit till Tillväxtverket inom fyra kalendermånader från att den tidsperiod som anges i 6 a § har inletts.

Båda bolagen beviljades preliminärt stöd vid korttidsarbete för perioden 1 april–31 juli 2020. Tidpunkten för när bolagens ansökningar borde ha kommit in till Tillväxtverket, den första augusti, var en lördag. I stället inkom ansökningarna den 2 respektive 3 augusti, det vill säga på söndagen respektive måndagen. Till följd av detta avvisade Tillväxtverk bolagens ansökningar.

Efter att bolagen överklagat upphävde Förvaltningsrätten i Stockholm besluten.

Domstolen konstaterade att ansökningarna hade kommit in innan den första vardagen efter den 1 augusti 2020. Enligt 2 § lagen om beräkning av lagstadgad tid hade ansökningarna inkommit i rätt tid, och Tillväxtverket borde därför ha prövat ansökningarna. Målet skulle därför återförvisas till myndigheten för prövning i sak.

Kammarrätten i Stockholm gör en annan bedömning och fastställer Tillväxtverkets avvisningsbeslut.

I motsats till underinstansen bedömer kammarrätten att den sista dagen för att ge in ansökan var den 31 juli 2020. Detta med hänsyn till att tidsperioden när stöd ska lämnas inleddes i kalendermånaden april samma år.

Eftersom bolagens ansökningar inkom den 2 respektive 3 augusti 2020 var det rätt av Tillväxtverket att avvisa ansökningarna.

Ett kammarrättsråd är skiljaktigt och anser, med hänvisning till 1 § lagen om beräkning av lagstadgad tid, att ”den dag ska anses som slutdag som genom sitt tal i månaden motsvarar den från vilken tidräkningen börjas”. Den dagen är den 1 augusti 2020. I likhet med förvaltningsrätten anser därför minoriteten att ansökningarna har kommit in i rätt tid.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Övrig arbetsrätt, Associationsrätt - aktiebolagsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga