Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Skulle strida mot legalitetsprincipen att döma drönarflygare

En man som flög en drönare över ett restriktionsområde i Stockholm frias på grund av uppsåtsbrist. Eftersom det saknas en svensk version av den information som tillhandahålls på Luftfartsverkets hemsida om villkoren för flygtillstånd, anser domstolarna att det skulle strida mot legalitetsprincipen att döma mannen.

Skulle strida mot legalitetsprincipen att döma drönarflygare

Vid Stockholms tingsrätt stod en 55-årig man åtalad för brott mot luftfartsförordningen genom att i juni 2020 ha flugit med en drönare inom vid Kungsbroplan – ett restriktionsområde – i Stockholms stad.

Mannen bekräftade drönarflygningen men bestred ansvar på den grunden att han saknade uppsåt till att det krävdes tillstånd för att flyga med drönare på platsen.

Tingsrätten noterade inledningsvis att ett restriktionsområde är ett avgränsat område i det svenska luftrummet där luftfart är begränsat. Samtliga permanenta restriktionsområden finns sammanställda i förteckningen Aeronautical information publication som förs av Luftfartsverket.

Krävs tillstånd

Av Transportstyrelsens föreskrifter om obemannade luftfartyg, TSFS 2017:110 anges att flygning inom ett sådant restriktionsområde får ske bara efter tillstånd. Villkoren och ansökan om sådant tillstånd finns fritt tillgängligt på Luftfartsverkets hemsida.

Tingsrätten anmärkte emellertid att den närmare omfattningen av tillståndsplikten och behörig tillståndsmyndighet endast framgår av engelsk test, till vilken Transportstyrelsens föreskrifter hänvisar.

Mot bakgrund av detta fann domstolen att den lagstiftning som den 55-årige mannen stod åtalat för att ha brutit ”inte uppfyller de krav som följer av legalitetsprincipen i enlighet med Högsta domstolens avgörande i NJA 2019 s. 577). Mannen friades därför.

Relativt begränsad

Svea hovrätt fastställer nu tingsrättens dom.

Hovrätten anser visserligen att den information som finns avseende det aktuella restriktionsområdet är relativt begränsad i omfattning och är för den som är van vid det engelska språket ganska lättbegriplig. Någon svensk version finns dock inte av informationen och såvitt framkommit målet tillhandahålls inte vare sig på annan plats än på Luftfartsverkets hemsida eller genom hänvisning till någon information på svenska.

Samtidigt anser domstolen att det överlag är fråga om ett svåröverskådligt regelverk som består av en rad bestämmelser på olika normhierarkiska nivåer.

Sammantaget skulle det alltså, liksom vad understansen funnit, strida mot den straffrättsliga legalitetsprincipen att döma den 55-årige mannen till ansvar för brott mot luftfartsförordningen. 

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Övrig straffrätt, Straffprocess, Trafik och fordon, Tillstånd och tillsyn