Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Tillväxtverket får JO-kritik för arbetet med ”permitteringsstöd”

Chefs-JO riktar i ett beslut kritik mot Tillväxtverket för myndighetens sätt att under pandemin hantera ansökningar om stöd för korttidsarbete. Även om uppdraget medfört svårigheter för myndigheten borde handläggningen normalt inte behöva ta flera månader. Myndigheten borde också kunna ge en fingervisning kring handläggningstiden.

Tillväxtverket får JO-kritik för arbetet med ”permitteringsstöd”
Foto: Tillväxtverket

Tillväxtverket har i samband med coronapandemin fått i uppdrag att handlägga alla ansökningar om stöd för korttidsarbete, tidigare känt som permitteringsstöd. Justitieombudsmannen, JO, har under en tid tagit emot ett stort antal klagomål om hur Tillväxtverket sköter detta uppdrag i det enskilda fallet och behandlar nu frågan i ett beslut.

Klagomålen på myndigheten går framför allt ut på att det tar för lång tid att få ut stödet och att Tillväxtverket under ett ärendes gång inte lämnar någon information om när stödet kan komma att betalas ut.

Chefs-JO konstaterar i beslutet att man får han förståelse för att den nya stödformen i kombination med mängden ansökningar har medfört svårigheter för Tillväxtverket. Stödet har dock haft en avgörande betydelse för många svenska företag. Det är i det enskilda fallet då inte acceptabelt med handläggningstider på flera månaders tid när det inte finns särskilda omständigheter och Tillväxtverket får kritik för att ha handlagt ett ensilt ärende i nästan fyra månader.

Tillväxtverket har som sagt inte heller lämnat någon information om förväntade handläggningstider, vare sig generellt eller i enskilda ärenden. Här borde det ha varit möjligt att åtminstone ge sökandena bättre insyn i handläggningen samt en uppgift om genomsnittlig handläggningstid. Chefs-JO är mycket kritisk till att så inte skett.

Bristerna i Tillväxtverkets handläggning illustrerar betydelsen av att myndigheter som i en extraordinär situation får i uppdrag att handlägga stödåtgärder också verkligen får förutsättningar för att fullgöra uppdrag. Chefs-JO pekar till exempel på att myndigheten måste ha kompetens, systemlösningar och bemanning som möjliggör att ärendehanteringen blir skyndsam och rättssäker.

Chefs-JO skickar en kopia av beslutet till regeringen för kännedom och noterar att det finns andra klagomål mot Tillväxtverket som JO fortfarande utreder. Man kommer därför att få anledning att återkomma till hur myndigheten handlägger ärenden om korttidsstöd.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Övrig arbetsrätt