Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Uppgifter om covid-smittade skåningar måste lämnas ut

Smittskyddsläkaren i Region Skåne måste lämna ut uppgifter om var människor som smittats av covid-19 hör hemma. Det har kammarrätten bestämt.

En privatperson ville ta del av uppgifter om hur många personer som har fått covid-19 i Skåne i respektive kommun och stadsdel.

Smittskyddsläkaren påminde i sitt beslut om de stränga sekretessregler som gäller rörande samhällsfarliga sjukdomar. Det får, betonade Smittskyddsläkaren, ”inte förekomma någon som helst risk att patientens identitet kan röjas utifrån att vare sig patientens namn, gatuadress, postnummer eller folkbokföringskommun kan identifieras. Hon ansåg att folkbokföringskommun i normalfallet inte torde anses vara en identitetsröjande faktor men att det i detta aktuella sammanhang ihop med den alarmerade situation som convid-19 skapat i samhället, i bland annat lokala medier och sociala medier, kan finnas en risk för att patienternas identitet trots allt kan riskera att röjas. ”Delta avser smittskyddsläkaren inte att medverka till” sammanfattade hon sitt nekande beslut.

Privatpersonen överklagade till Kammarrätten i Jönköping som ändrar beslutet. Personen har i kammarrätten preciserat att hans begäran endast gäller statistikuppgifter över hur många personer som har fått covid-19 i olika stadsdelar och kommuner i Skåne. Han begärde inte att få ut uppgifter om enskildas namn, adresser eller patientdata.

Den sammanställning som Smittskyddsläkaren har prövat innehåller uppgifter om ort och kommun för varje vid beslutstillfället konstaterat smittad person, men inte några uppgifter om stadsdel. Sammanställningen innehåller dessutom fler uppgifter än vad privatpersonen begär att få ta del av.

Kammarrätten bedömer att uppgifterna om i vilken kommun och ort personerna som har fått covid-19 bor i inte gör det möjligt att identifiera någon enskild som har diagnostiserats med sjukdomen. Det får därmed anses stå klart att uppgifterna om ort och kommun under kolumnerna med samma beteckningar i sammanställningen kan lämnas ut utan att någon enskild eller närstående lider men. Det ankommer på smittskyddsläkaren att lämna ut sammanställningen i de delarna.

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess, Hälso- och sjukvårdsrätt