Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Villaägarnas ersättning för provisioner sänks kraftigt

Försäkringsbolaget Cigna lyckas i hovrätten få en sänkning från 6,8 till drygt 2,2 miljoner kronor att betala till Villaägarnas Riksförbund för uteblivna provisioner efter att ha hoppat av ett sponsoravtal. Hovrätten anser att 90 000 medlemmar skulle ha kontaktats, 180 000 färre än tingsrätten ansåg.

Villaägarnas ersättning för provisioner sänks kraftigt

Villaägarnas Affärsservice AB är ett dotterbolag till den ideella föreningen Villaägarnas Riksförbund som organiserar ägare till villa, fritidshus eller tomt. En av riksförbundets aktiviteter är att erbjuda sina medlemmar förmåner som förhandlats fram med företag och andra som erbjuder tjänster eller produkter som kan vara till nytta för medlemmarna.

Den 23 mars 2012 träffade Villaägarnas och försäkringsbolaget Cigna, ägt av det amerikanska företaget Cigna Corporation vilket är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som erbjuder försäkringar inom hälso- och sjukvårdsområdet, ett avtal benämnt Sponsor Agreement. Syftet med avtalet var att Cigna skulle ges möjlighet att sälja sina olycksfallsförsäkringar till medlemmarna i Villaägarnas.

Enligt sponsoravtalet som hade en löptid på ett år och förnyades automatiskt för ett år i taget skulle Villaägarnas medlemmar kontaktas av ett telemarketingföretag och varje olycksfallsförsäkring som såldes skulle ge Villaägarna provision. Enligt en marknadsföringsplan skulle ett initialt erbjudande om att teckna olycksfallsförsäkringen ges till 90 000 av medlemmarna under de fyra första månaderna som sponsoravtalet var i kraft.

Om resultatet blev tillfredställande och översteg vissa i marknadsföringsplanen uppsatta mål skulle olycksfallsförsäkringen erbjudas till fler medlemmar. Av marknadsföringsplanen framgick att om resultatet var tillfredsställande och nått upp till de angivna målen sedan erbjudandet riktats till 90 000 medlemmar var det parternas avsikt att genomföra ett utvidgat erbjudande där ett återstående antal om 180 000 av Villaägarnas medlemmar skulle kontaktas med ett erbjudande om att teckna Cigna:s försäkring. Enligt sponsoravtalet var Villaägarna berättigade till en provision motsvarande 20 procent av premierna på de försålda olycksfallsförsäkringarna.

Den 13 september 2012 meddelade Cigna via e-post till Villaägarnas att Cigna beslutat att upphöra med all marknadsföring och försäljning av försäkringar i Sverige och en dryg månad senare upphörde telefonförsäljningen.

Villaägarna stämde försäkringsbolaget för avtalsbrott och yrkade knappt 21,6 miljoner kronor i ersättning för den uteblivna provisionen för försäkringarna.

Attunda tingsrätt ansåg att Cigna ensidigt och obefogat frånträtt sponsoravtalet och därmed gjort sig skyldiga till avtalsbrott vilket innebär att de var skyldiga att ersätta Villaägarnas för utebliven vinst.

När det gäller ett skadeståndsanspråk som tar sikte på utebliven vinst blir prövningen av vilken skada som har uppkommit, menade tingsrätten, med nödvändighet hypotetisk. Den kritiska frågan är vad som skulle ha inträffat om Cigna fullföljt avtalen med Villaägarnas. Enligt domstolen medför detta bedömningssvårigheter. ”Ett skäl till detta är att det inte är ens teoretiskt möjligt att bevisa hur en komplex utveckling skulle ha varit under andra omständigheter”. Villaägarna åberopade här en aktuarie från revisionsföretaget EY medan försäkringsbolaget stödde sig på beräkningar från en revisor på KPMG.


Tingsrätten valde att vid beräkningen av den uteblivna provisionens storlek utgå från kvoten mellan antalet sålda olycksfallsförsäkringar och antalet tillhandahållna kontaktuppgifter. I så fall blir antalet sålda försäkringar knappt två procent. Om 270 000 medlemmar hade kontaktats skulle Villaägarna fått ytterligare 6 773 760 kronor i provision. Därmed skulle skadestånd utgå med detta belopp.

Villaägarna hade också begärt 3,2 miljoner kronor för uteblivna intäkter av kreditkortsförsäljning till medlemmarna men talan ogillades i den delen.

Svea hovrätt håller med tingsrätten vad gäller kreditkorten. Men gör en annan bedömning i fråga om kalkylerna beträffande olycksfallsförsäkringen.

Hovrätten instämmer dock helt i tingsrättens överväganden och slutsats att CIGNA ensidigt och obefogat frånträtt sponsoravtalet och därmed gjort sig skyldiga till avtalsbrott vilket innebär att de är skyldiga att ersätta Villaägarna för utebliven vinst.

I beräkningen av den uteblivna vinsten står det klart att 90 000 medlemmar skulle kontaktas. Enligt marknadsföringsplanen hade parterna därefter för avsikt att rikta försäkringserbjudandet till ytterligare cirka 180 000 medlemmar. Detta förutsatte emellertid enligt planen att resultaten av det inledande skedet var tillfredsställande och att försäljningsmålen hade uppnåtts.

För att det andra erbjudandet skulle bli av fanns alltså två krav enligt marknadsföringsplanen. Enligt CIGNA skulle dessa krav för deras del inte ha blivit uppfyllda. CIGNA har även gjort gällande att det krävdes en särskild överenskommelse för att parterna skulle gå vidare med det andra erbjudandet.

Av CIGNA:s interna statistik och av de uppgifter som lämnats av vittnen i målet framgår att CIGNA hade skäl att inte vara nöjda med resultaten. Även om, som tingsrätten framhållit, CIGNA:s interna målbild inte var synlig för eller känd av Villaägarna och inte heller utgjorde någon del av avtalet, medför de uppgifter som framkommit i den delen att det, enligt hovrätten, inte framstår som troligt att CIGNA efter det inledande skedet skulle ha kommit överens med Villaägarnas om att gå vidare och genomföra även det andra erbjudandet.

Med hänsyn härtill, och då formuleringarna i marknadsföringsplanens fjärde stycke om parternas "avsikt" inte kan uppfattas som att det fanns en skyldighet för CIGNA att gå vidare, ska den uteblivna vinsten därför beräknas utifrån att 90 000 medlemmar skulle ha kontaktats.

Hovrätten ansluter sig i övrigt till tingsrättens beräkningar. Därmed sänks beloppet som CIGNA ska ersätta Villaägarna med till 2 257 920 kronor.

Utgången innebär att Villaägarna ska ersätta CIGNA för dess rättegångskostnader i båda instanserna.

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Avtalsrätt