2021 års mest intressanta domar

Domstolsåret 2021 bjöd på en mängd intressanta avgöranden. Blendow Lexnova har rapporterat om uppemot 5 000 domar och beslut inom de mest skiftande rättsområden. Det återspeglas i den tio i topp-lista som vi har sammanställt.

2021 års mest intressanta domar

Bedömningen är förstås helt subjektiv, men vi har valt avgöranden som rönt uppmärksamhet, som diskuterats bland våra läsare och domar som har betydelse för rättsutvecklingen. Det är avgöranden inom vitt skilda rättsområden och från ett antal olika instanser på alla nivåer. Nedan presenteras Blendow Lexnovas tio i topp-lista utan inbördes gradering.

HD: Tillitsfullmakt med krav på uppsikt när e-legitimation lånas ut

HD går emot hovrätten och höjer kraven på dem som lämnar sin e-legitimation till anhöriga som tar upp lån. När en man lånade ut legitimationen till sin sambo uppstod en tillitsfullmakt som krävde att mannen hade uppsikt över hur sambon använde den. Därför måste han stå för lånet.

Läs mer

Fel förbjuda sop-app för privatpersoner – hushållen levererar avfall sedan länge

Eftersom kommunen redan låter enskilda hushåll själva bestämma över transporterna till återvinningscentralerna hindrar inte kommunens ensamrätt vad gäller viss avfallshantering dem från att anlita andra för att utföra transporten för dess räkning. Därmed kan appen Tiptapp fortsätta att fungera som förmedlare av avfallstransporter.

Läs mer

Miljardböter för Google efter missbruk av dominerande ställning

EU-domstolen fastställer kommissionens beslut att bötfälla Google på 2,4 miljarder euro för missbruk av dominerande ställning. Google fälls för att i Sverige och tolv andra länder ha positionerat sin egen prisjämförelsetjänst högt upp på söksidan medan konkurrerande tjänster fått sin rangordning sänkt. Domstolen understryker att agerandet skett uppsåtligen.

Läs mer

Kommunalråds blogginlägg inget förtal – frias i hovrätten

De uttalanden som kommunalrådet Ann-Sofie Hermansson under våren 2018 fällde på sin blogg efter att en uppmärksammad filmvisning och paneldebatt om slöjbärande ställts in utgjorde inte förtal. Det har inte ens handlat om uppgifter i förtalsbestämmelsens mening när Hermansson bland annat påstått att två tilltänkta medverkande ”försvarat terrorister”.

Läs mer

Fortum nekas miljard-skadestånd trots fel av HFD

Fortum Sweden som gick miste om miljardbelopp genom ränteavdragsförbudet nekas skadestånd. Tingsrätten anser visserligen att Högsta förvaltningsdomstolen i skattemålet borde ha inhämtat ett förhandsavgörande från EU-domstolen men det var inte en sådan uppenbar överträdelse av EU-rätten som krävs för att staten ska bli skadeståndsskyldig.

Läs mer

Huawei stängs ute från det svenska 5G-nätet

Förvaltningsrätten i Stockholm anser att Post- och telestyrelsen hade fog att besluta om förbud mot Huaweis produkter i utbyggnaden av det svenska 5G-nätet. Domstolen stödjer sin slutsats till stor del på Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens bedömningar, och poängterar att endast dessa myndigheter har en helhetsbild av säkerhetsläget och hotbilden mot Sverige.

Läs mer

Friade toppar i Allra-härvan döms i hovrätten

Svea hovrätt ändrar tingsrättens friande domar och dömer samtliga toppar till fängelse i det uppmärksammade Allra-målet. Genom bland annat mejlkorrespondens och hemliga avtal är visat att männen, på pensionsfondernas bekostnad, berikat sig genom illegitima affärer på hundratals miljoner kronor.

Läs mer

EU-domstolen tvingar fram svensk prövning av diskriminering trots medgivande

Frågan om enskilda har diskriminerats måste prövas i domstol även om motparten medger talan och betalar ersättning. Det slår EU-domstolen fast i ett förhandsavgörande till Högsta domstolen i Sverige. Frågan om den man som blev tvingad av planet av flygbolaget Braathens för en extra säkerhetskontroll ska därmed prövas fullt ut i målet som drivs av Diskrimineringsombudsmannen.

Läs mer

Yttrandefriheten friar känd rapartist för provokativ polissång

Högsta domstolen frikänner en dömd rapartist från hot mot tjänsteman för att i låten ”Då ska hon skjutas” ha sjungit om en poliskvinna. HD bedömer att låten utgör en provocerande, metaforisk polemik som inte måste uppfattas som allvarligt menat hot om våld. Låten måste således accepteras inom ramen för yttrandefriheten. Två justitieråd är skiljaktiga.

Läs mer

MÖD avvisar ansökan om kalkbrytning vid Slite på Gotland

Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och miljödomstolens dom och avvisar Cementa AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet vid Slite på Gotland. Miljökonsekvensbeskrivningen är nämligen behäftad med sådana väsentliga brister att det finns processhinder att pröva tillståndsansökan.

Läs mer