Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

AD: Rätt avskeda platschef efter överföring av halv miljon till eget bolag

Arbetsdomstolen anser i motsats till tingsrätten att ett bolag haft rätt att avskeda en platschef som gjort överföringar om närmare en halv miljon kronor till familjens holdingbolag oavsett om parterna tidigare avsett att göra en motsvarade vinstutdelning. Överföringen gjorde att arbetsgivaren med fog förlorade förtroendet för platschefen.

Holdingbolaget Erro Förvaltning AB ägde tidigare bolaget Åhlanders & Veberöds El-service AB. Skåneinstallatören AB ingår i en koncern där Gallito AB är moderbolag.

Genom avtal undertecknat den 6 april 2017 överlät Erro samtliga aktier i Åhlanders till Gallito för en köpeskilling om 400 000 kronor. Vid ingåendet av aktieöverlåtelseavtalet ägde den nu aktuella platschefen på Åhlanders 50 procent av aktierna i Erro. Resterande 50 procent av aktierna ägdes av hans fru. Hon äger numera samtliga aktier i bolaget.

I september 2017 upptäckte arbetsgivaren att platschefen hade gjort tre överföringar om sammanlagt 450 000 kronor till det holdingbolag som tidigare ägt hans elbolag. Holdingbolaget ägdes tidigare till 50 procent av 54-åringen, men ägs numera helt av mannens fru.

Med anledning av detta blev mannen omedelbart arbetsbefriad – och en vecka senare avskedades han.

Platschefen har påstått att han hade rätt att utföra överföringarna, eller att han i vart fall uppfattade att han hade en sådan rätt. Han har uppgett att parterna i diskussionerna inför aktieöverlåtelsen pratade om hur de skulle göra med 2016 års vinst. 54-åringen har hävdat att de då var överens om att vinsten skulle tillfalla hans holdingbolag genom utdelning eftersom företrädaren för det uppköpande bolaget inte ville ”köpa pengar för pengar”.

Arbetsgivaren har däremot påstått att överföringarna gjordes olovligen.

Platschefen ansåg att det hade saknats laga grund för avskedande och väckte talan vid Malmö tingsrätt mot arbetsgivaren. Mannen yrkade bland annat att arbetsgivaren skulle betala cirka 60 000 kronor i utebliven lön, 145 000 kronor i allmänt skadestånd samt cirka 10 000 kronor per månad i ekonomiskt skadestånd.

Arbetsgivaren gick med på att betala 5 000 kronor i allmänt skadestånd. I övrigt bestred arbetsgivaren mannens talan.

Malmö tingsrätt konstaterade att parternas avsikt har varit att 2016 års vinst skulle tillfalla holdingbolaget. Eftersom överföringarna har gjorts ”helt öppet” utan att orsaka arbetsgivaren "nämnvärd skada" fann tingsrätten att platschefens agerande inte hade utgjort grund för avsked.

Arbetsgivaren hade därmed brutit mot lagen om anställningsskydd genom att avskeda projektledaren. Arbetsgivaren ålades därför att betala närmre 180 000 kronor i ekonomiskt skadestånd samt 70 000 kronor i allmänt skadestånd till mannen.

Arbetsdomstolen river nu upp domen. Arbetsdomstolen anser, liksom tingsrätten, att bevisningen med viss styrka talar för att avtalsparternas avsikt när avtalet ingicks var att 2016 års vinst i Åhlanders skulle delas ut till Erro innan Gallito tillträdde aktierna i Åhlanders. Det står klart att ingen sådan utdelning kom att ske. Frågan om avtalets innebörd är dock inte i sig avgörande för om bolaget har haft grund för att skilja platschefen från hans anställning.

Enligt platschefen hade företrädaren för Åhlanders samtyckt till att fullmakterna för såväl honom som hans far platschefens far att företräda Åhlanders gentemot banken skulle kvarstå efter Gallitos tillträde av aktierna. Men även om det godtas som utgångspunkt för Arbetsdomstolens bedömning att också fullmakten för platschefen var avsedd att kvarstå, har han som fullmäktig varit skyldig att hålla sig inom sin befogenhet, alltså de instruktioner han mottagit av Åhlanders ställföreträdare vid tillfället och i övrigt iaktta lojalitet mot uppdragsgivaren.

Platschefen hade inte tidigare, efter att Gallito tillträtt aktierna i Åhlanders, vidtagit några åtgärder för Åhlanders räkning med stöd av sin bankfullmakt. Det fanns alltså inget etablerat handlingsmönster som innebar att företrädaren för Åhlanders tolererade att platschefen självständigt beslutade om viktiga transaktioner. Dennes överföringar innebar att 450 000 kronor, utan något egentligt underlag för affärshändelserna, flyttades från Åhlanders bankkonto till Erros och ledde till att Åhlanders inte kunde göra en nödvändig inbetalning till Skatteverket.

Enligt Arbetsdomstolens bedömning har platschefen därmed, särskilt mot bakgrund av det stora beloppet och den uppenbara intressekonflikten, inte haft något som helst fog för att tro att han hade lov att överföra pengarna utan ställföreträdarens och därmed Åhlanders särskilda tillstånd.

Platschefens förfarande med Åhlanders medel har enligt Arbetsdomstolen gjort att Åhlanders ställföreträdare med fog förlorat förtroendet för honom och omöjliggjort fortsatt samarbete dem emellan. Platschefen har därmed, enligt Arbetsdomstolens mening, genom förfarandet grovt åsidosatt sina åligganden i anställningen hos bolaget på ett sådant sätt att bolaget haft rätt att avskeda honom.

Instans
Arbetsdomstolen
Rättsområden
Anställning, uppsägning och avskedande