Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Bara en av två brandhärjade lokaler fullvärdesförsäkrad när premie sänkts

Tingsrätten anser inte att en lokal på över 1 000 kvadratmeter som totalförstördes av en brand var fullvärdesförsäkrad utan bara den intilliggande lokalen. Domstolen beaktar att premien närmast halverades efter samtal mellan parterna. Det har det dock ålegat försäkringstagaren att kontrollera sitt försäkringsskydd.

Fonexa Fastigheter AB äger fastigheten Viby 19:80 på Symmetrivägen 19 i Upplands-Bro kommun. På fastigheten uppfördes år 2016 en industribyggnad bestående av två huskroppar. Huskropparna, som är sammanbyggda med varandra, omfattar en yta om 1 300 kvadratmeter (Förvaringsplats 1) respektive 1 200 kvadratmeter (Förvaringsplats 2). Byggnaden på Förvaringsplats 1 togs i bruk år 2016 och byggnaden på Förvaringsplats 2 år 2018.

Natten till den 10 november 2020 utbröt en brand på fastigheten varvid byggnaden på

Förvaringsplats 2 totalförstördes och byggnaden på Förvaringsplats 1 skadades. Försäkringsgivaren Codan Forsikring A/S genom Trygg-Hansa har åtagit sig att ersätta den brandskadade byggnaden på Förvaringsplats 1 men avböjt att utge försäkringsersättning för den skadade byggnaden på Förvaringsplats 2.

Anledningen är att byggnaden, enligt Trygg-Hansa, inte omfattas av den försäkring som Fonexa tecknat med Trygg-Hansa.

Fonexa har väckt talan mot Trygg-Hansa och yrkat att Trygg-Hansa ska förpliktas att till Fonexa utge försäkringsersättning för skada hänförlig till byggnaden på Förvaringsplats 2 med 31 650 000 kronor jämte ränta. Trygg-Hansa har bestritt käromålet i dess helhet och inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig.

Tingsrätten har den 4 januari 2022 beslutat att genom mellandom pröva om den försäkring som Fonexa hade hos Trygg-Hansa och som var gällande den 10 november.

Fonexas ifrågasätter om det är försäkringstekniskt möjligt att teckna en försäkring på det sätt Trygg-Hansa menar har skett, genom att endast en byggnad eller del av byggnad omfattas av vissa försäkringsvillkor. Tingsrätten konstaterar bland annat att det i det försäkringsbrev som var gällande anges två försäkringsställen, varav Försäkringsställe 1 med adressen Symmetrivägen 19 avser Verkstad/lager och Billackering för vilka angetts olika försäkringsbelopp. I de villkor som har presenterats och som gäller för försäkringsavtalet finns en förklaring över vad som avses med begreppen förvaringsplats och försäkringsställe.

Mot denna bakgrund och då Fonexa inte visat att försäkringen tecknats i strid med gällande bestämmelser utgår tingsrätten från att försäkringen i sig är giltig.

Trygg-Hansa har gjort gällande att Fonexas försäkringsförmedlare den 29 mars 2019 kontaktat Trygg-Hansa och instruerat försäkringsbolaget att från försäkringen ta bort byggnaden på Förvaringsplats 2, benämnd Billackering, och därvid behålla fullvärdesförsäkring för vad som benämndes Förvaringsplats 1. Verkstad/Lager.

Fonexa å sin sida har bestritt att bolaget, på egen hand eller genom sin försäkringsförmedlare, begärt att omfattningen av försäkringen skulle ändras i förhållande till försäkringsbrevets tidigare lydelse och har därför angett att gällande försäkring ska anses omfatta fullvärdesförsäkring för byggnaden samt hyresförlust på Förvaringsplats 2.

Försäkringsförmedlaren som uppgett att han arbetat i branschen i 13 år varav nio på Trygg-Hansa och fyra som försäkringsmäklare, har angett att ändringar i försäkringar alltid görs genom e-post och att han inte vid ett telefonsamtal bett handläggare på Trygg-Hansa att ta bort ett moment ur försäkringen.

Han har dock angett att det kan vara så att han samtalat med någon på Trygg-Hansas mäklardisk, något han gör dagligen, och att det mest sannolika är att detta skett för att föra en diskussion om premien. Avslutningsvis har han angett att han och Fonexa tog emot beskedet om det påtagligt lägre premiebeloppet med glädje.

De uppgifter som lämnats av hörda personer är, enligt tingsrätten, inte sådana att de i någon avgörande mån motsäger att Henry Rude instruerat Trygg-Hansa att göra en inskränkande förändring i försäkringen på det sätt som kommit till uttryck i försäkringsbrevet. Vid bedömning av vilken omfattning Fonexas försäkring hade vid skadetillfället ska slutligen också beaktas storleken på den premie som försäkringen slutligen åsatts, nämligen 14 763 kronor, vilken ska jämföras med den ursprungliga premien om 26 724 kronor.

Tingsrätten noterar att Fonexa tillsänts två försäkringsbrev som angetts omfatta fullvärdesförsäkringar för två förvaringsplatser och båda till beloppet 26 724 kronor.

Trygg-Hansa har angett att en premie för försäkringen utgår från den egendom som försäkrats med beaktande av risken för skada och den befarade skadans storlek. Trygg-Hansa har betonat att det alltid är dyrare att försäkra en lokal om 2 500 kvadratmeter än en lokal om 1 200 kvadratmeter.

Trygg-Hansa har slutligen gjort gällande att Fonexa har godkänt försäkringsavtalet genom att inte reklamera mot innehållet och genom att betala den lägre premien, något Fonexa i sin tur har bestritt under åberopande att Fonexa inte insett eller bort inse att försäkringsavtalet genom försäkringsbrevet skulle ha en sådan inskränkning som Trygg-Hansa för gällande.

I likhet med vad som gjorts gällande av Trygg-Hansa har det dock ålegat Fonexa att kontrollera att bolaget haft önskat försäkringsskydd. Detta förhållande får anses gälla med särskild styrka i ett fall som detta när försäkringstagaren vid tecknandet av försäkringen företrätts av en erfaren försäkringsförmedlare som dessutom haft en gedigen kunskap om Trygg-Hansas försäkringsprodukter och dess villkor. Förhållandena är heller inte sådana att Trygg-Hansa genom passivitet förlorat rätten att göra en reklamationsinvändning.

Vid en sammantagen bedömning anser tingsrätten således inte att Fonexa förmått visa att bolagets vid skadetidpunkten tecknade försäkring hos Trygg-Hansa kan anses omfatta vare sig fullvärdesförsäkring för byggnaden eller hyresförlust på Förvaringsplats 2. Mellandomstemat ska alltså besvaras nekande.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

T10313-21.pdf

300 KB
Instans
Tingsrätterna
Rättsområden
Avtalsrätt, Försäkringsrätt, Övrig fastighetsjuridik