Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Brottmålsadvokat utesluts inte - trots ”allvarligt brott mot klientlojalitet”

Advokaten har under brottmålsprocessen allvarligt åsidosatt god advokatsed och även ”allvarligt brutit mot sin klientlojalitet”. Trots det får han behålla sin advokattitel, även om generalsekreteraren och ytterligare en ledamot vill utesluta honom. Istället blir det varning och den maximala straffavgiften på 50 000 kronor för advokaten.

Brottmålsadvokat utesluts inte - trots ”allvarligt brott mot klientlojalitet”
Det var ett allvarligt brott mot klientlojaliteten när advokaten vittnade till förmån för sin klients medåtalade.

Det var chefsåklagaren och kammaråklagaren som anmälde Halmstadsadvokaten till Advokatsamfundet, efter rättegången i ett brottmål om bland annat grovt vapenbrott. Advokaten har varit offentlig försvarare för en tilltalad, men samtidigt sedan många år tillbaka företrätt en medtilltalad både som offentlig försvarare och som rådgivare rörande affärsverksamhet. Advokaten har inte bara avstått från att frånträda försvararuppdraget, utan till och med vittnat till förmån för den medtilltalade. Avlyssnade telefonsamtal visar även att advokaten har ”läckt” uppgifter om sin häktade klient till den medtilltalade – även om detta var i ett skede då den sistnämnde själv ännu inte hade delgivits misstanke.

Advokaten har hörts över anmälan och bland annat gjort gällande att hans bedömning har varit att det inte ens har funnits risk för motstridiga intressen mellan hans klient och den medåtalade mannen. Han har även bland annat framhållit att hans klient inte har haft några synpunkter på att han avlade vittnesmål – och har ”befriat honom” från tystnadsplikten. Advokaten har enligt sin egen uppfattning inte heller haft rätt att vägra vittna, eftersom det ”närmast är en medborgerlig plikt” att avlägga vittnesmål.

Advokatsamfundets disciplinnämnd håller dock inte med. Advokaten borde, med hänvisning till den tidigare relationen, ha frånträtt försvararuppdraget redan när han fick kännedom om att en person som han tidigare företrätt var medmisstänkt. Detta måste som senast ha stått klart för advokaten när han sett att de båda männen enligt gärningsbeskrivningen har begått ett grovt vapenbrott ”tillsammans och i samråd eller samförstånd”.

Advokaten har också lämnat uppgifter om sin klient, i ett skede när klienten varit häktad med restriktioner. I samma telefonsamtal har advokaten även lämnat uppgift om en annan person – också här information som han har fått genom advokatverksamheten. ”Härigenom har han brutit mot sin tystnadsplikt gentemot sin klient, vilket innefattat att han dessutom avslöjat, eller riskerat att avslöja, uppgifter som var underkastade förundersökningssekretess”, skriver disciplinnämnden.

Därutöver har advokaten under rättegången i hovrätten åberopats som vittne till förmån för vännen, samtidigt som han alltså hade en medåtalad som klient. Även om klienten har samtyckt till detta och befriat honom från tystnadsplikt har advokaten härigenom ”allvarligt brutit mot sin klientlojalitet”, konstaterar disciplinnämnden.

För det allvarliga åsidosättandet av god advokatsed beslutar disciplinnämnden nu att varna advokaten. Varningen förenas med den maximala straffavgiften på 50 000 kronor och advokaten ska även betala tillbaka kostnaden för sitt försvar till Advokatsamfundet.

Generalsekreteraren och en ledamot är dock av skiljaktig mening när det gäller disciplinpåföljden och vill se en uteslutning ur samfundet. Advokaten har ”i ett flertal hänseende allvarligt brutit mot god advokatsed” under utförande av försvararuppdraget. ”Med hänsyn till att hans agerande i flertal olika avseenden innefattat ett åsidosättande av grundläggande advokatetiska regler till skydd för klientintresset, måste omständigheterna sammantagna anses synnerligen försvårande”, skriver de skiljaktiga ledamöterna.

Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Domare, Polis, Åklagare, Straffprocess, Advokat, Legitimations- och disciplinärenden

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).