Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Fastighetsbolag inte skyldigt jämka avdragen moms

Det är inte förenligt med mervärdesskattedirektivet att föra över jämkningsskyldigheten till en ny ägare vid en ren fastighetsöverlåtelse. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen i en ny dom och avslår därmed Skatteverkets överklagande i ett mål mot ett fastighetsbolag.

Fastighetsbolag inte skyldigt jämka avdragen moms

Ett beslut från Skatteverket där moms återförts avseende fastigheter som omfattats av frivillig skattskyldighet, överklagades till Förvaltningsrätten i Falun.

Fastigheterna hade sålts till privatpersoner och den frivilliga skattskyldigheten hade därför upphört. Bolaget som sålt fastigheterna hade inte gjort avdrag för investeringsvarorna utan avdraget hade gjorts av den tidigare ägaren.

Skatteverket anförde att transaktionen då bolaget övertagit fastigheterna utgjorde en verksamhetsöverlåtelse och därför skulle bolaget träda i stället för den tidigare ägaren vad gäller skattskyldigheten.

Bolaget ansåg inte att det skulle behöva betala för avdrag som den tidigare ägaren gjort och la EU-domstolens dom ”Pactor Vastgoed” till grund för sin ståndpunkt. Enligt domen kan inte någon annan än den som gjort avdraget påföras jämkningsskyldighet, påstod bolaget.

Förvaltningsrätten kom fram till att bolaget skulle anses jämkningsskyldigt i enlighet med mervärdesskattelagens, ML:s, bestämmelser och att avgörandet ”Pactor Vastgoed” inte hindrar detta. Kammarrätten ändrade dock domen med motiveringen att EU-domstolens tolkning av direktivet har formulerats så generellt att det inte spelar någon roll om det handlar om en verksamhetsöverlåtelse. De bestämmelser i ML som föreskriver att jämkningsskyldighet kan överföras till en annan person ska anses oförenliga med EU-rätten, menade kammarrätten.

Efter att ha inhämtat ett förhandsavgörande från EU-domstolen, gör nu Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, följande bedömning.

Frågan är alltså om den som har förvärvat en fastighet är skyldig att jämka avdrag för ingående moms som en tidigare fastighetsägare har gjort under sin innehavstid.

Genom EU-domstolens dom i mål C-787/18 (EU:C:2020:964) är det klarlagt att artikel 188 i momsskattedirektivet inte stödjer den svenska regleringen att ålägga förvärvaren av en fastighet en skyldighet att jämka ett avdrag för ingående skatt som har gjorts av en tidigare fastighetsägare.

I fallet innebär detta att bolaget inte kan åläggas jämka den tidigare ägarens avdrag med hänvisning till att fastigheten omfattades av frivillig skattskyldighet och att jämkningsmöjligheterna på den grunden togs över av bolaget när fastigheten förvärvades.

Frågan är dom bolaget alltjämt kan behöva jämka avdraget på den grunden att fastigheten köptes genom en verksamhetsöverlåtelse och att jämkningsskyldigheten på den grunden togs över av bolaget vid förvärvet.

EU-domstolen har inte gett någon klarhet i om artikel 19 i direktivet ger stöd för ett jakande svar på den frågan, noterar HFD.

För att fastställa om det är fråga om en sådan överlåtelse som avses i artikel 19 ska i stället en helhetsbedömning göras av de omständigheter som kännetecknar den aktuella transaktionen.

Skatteverket har påstått att den frivilliga skattskyldigheten enligt ML kap 9 § 5 gick över på bolaget vid förvärvet. HFD påpekar dock att myndigheten inte har presenterat någon närmare utredning av omständigheterna kring fastighetsförvärvet.

Sammantaget är det enligt domstolen inte visat att bolaget har förvärvat fastigheten genom en verksamhetsöverlåtelse. Skatteverkets överklagande avslås därför. 

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Mervärdesskatt, Internationell beskattning, Fastighetsbeskattning, Övrig europeisk rätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

2 filer tillgängliga